Liên hệ tư vấn 1900.6165

Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh

Theo quy định tại điều 71 nghị định 78/2015/NĐ-CP đối với trường hợp trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập phải có biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh, biên bản họp này soạn thảo gồm các nội dung gì? Mẫu biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh như thế nào?

Nội dung của biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh

Biên bản họp cá nhân thành lập hộ kinh doanh gồm các nội dung sau:
– Thông tin các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh
– Các nội dung thoả thuận giữa các cá nhân thành lập hộ kinh doanh bao gồm: Mục đích góp vốn, số vốn góp, loại tài sản, thời hạn góp vốn, nguyên tắc phân chia lợi nhuận, cam kết các bên trong biên bản họp
– Chữ ký của các cá nhân tham gia cuộc họp

Mẫu biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh như sau:

BIÊN BẢN HỌP VỀ VIỆC GÓP VỐN KINH DOANH

Hôm nay ngày, …/…/20.., chúng tôi gồm:
1. Thông tin họ tên, giới tính, ngày sinh, số giấy tờ chứng thực cá nhân, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký thường trú, chõ ở hiện tại của cá nhân góp vốn
2. Thông tin cá nhân tiếp theo (Ghi tương tự cá nhân đầu tiên)

Nội dung cuộc họp góp vốn kinh doanh bao gồm các thoả thuận sau

1. Mục đích góp vốn:
2. Số vốn góp; loại tài sản góp vốn của từng thành viên:
3. Thời hạn góp vốn:
4. Cử người quản lý phần vốn góp:
5. Cam kết của các bên:
6. Nguyên tắc chia lợi nhuận:

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA GÓP VỐN

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165