Chủ Nhật (03/07/2022)

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn khi có sai sót

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn khi có sai sót. Kê khai điều chỉnh bổ sung hóa đơn bị sai sót. Điều chỉnh thay đổi doanh thu hóa đơn bị sai sót

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn được sử dụng trong trường hợp hóa đơn đã viết, đã xé khỏi cuống, đã giao cho người mua, nhưng người mua và người bán chưa kê khai thuế và phát hiện ra sai sót thì sẽ tiến hành thu hồi hóa đơn cũ về và xuất hóa đơn mới thay thế cho hóa đơn bị sai sót. Vậy mẫu biên bản thu hồi hóa đơn như thế nào??? AZLAW sẽ đến gửi các bạn mẫu biên bản thu hồi hóa đơn.

Xem thêm: Xử lý đối với hoá đơn đã lập


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THU HỒI HÓA ĐƠN
Số:…./20…/BBTH-….

Căn cứ thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 và nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Hôm nay, ngày….tháng….năm…., tại công ty…………………………………….., chúng tôi gồm:

Bên A: …………………………………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………..
Mã số thuế:…………………………………………………..
Đại diện theo pháp luật:…………………………………

Bên B: ………………………………………………………..
Địa chỉ: ………………………………………………………..
Mã số thuế:…………………………………………………..
Đại diện theo pháp luật:…………………………………

Hai bên thống nhất thu hồi hóa đơn giá trị gia tăng (Liên 2) có Mẫu số:………………Ký hiệu…………….Số……………………………Ngày……tháng…..năm………. và thống nhất xuất hóa đơn điều chỉnh Mẫu số:…………………….. Ký hiệu………… Số……………thay cho hóa đơn đã sai sót.
Lý do thu hồi:……………………………………………………………………
Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm với việc thu hồi hóa đơn sai sót, đồng thời xuất lại hóa đơn mới thay thế cho hóa đơn sai sót. Biên bản này được lập thành 2 hai bản, mỗi bên sẽ lưu giữ một bản. Đại diện 2 bên ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay