Liên hệ tư vấn 1900.6165

Các hình thức trả lương theo quy định hiện hành

Dưới góc độ của luật lao động, tiền lương được hiểu là số tiền mà NSDLĐ phải trả cho NLĐ căn cứ vào năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc và điều kiện lao động, được xác định theo sự thỏa thuận hợp pháp giữa hai bên trong HĐLĐ hoặc theo quy định của pháp luật. NSDLĐ căn cứ vào mức lương tối thiểu, thang lương, bảng lương để tiến hành trả lương cho NLĐ. Có nhiều hình thức để trả lương cho NLĐ như trả lương theo thời gian, theo sản phẩm hay theo lương khoán. Cụ thể:

Hình thức trả lương theo thời gian

Trả lương theo thời gian là một hình thức trả lương căn cứ vào thời gian làm việc của NLĐ. Thời gian làm việc của NLĐ là thời gian làm việc thực tế. Khoảng thời gian này được tính là thời gian làm việc theo quy định của pháp luật hoặc do các bên thỏa thuận. Có năm loại lương theo thời gian, đó là: lương năm, lương tháng, lương tuần, lương ngày và lương giờ. Lương năm là tiền lương trả cho một năm làm việc của NLĐ theo mức mà pháp luật quy định hoặc theo sự thỏa thuận của hai bên khi giao kết HĐLĐ. Lương tháng là tiền lương trả cho một tháng làm việc của người lao động được xác định theo mức đã ghi trong HĐLĐ hoặc thang lương, bảng lương áp dụng cho NLĐ đó. Lương tuần là tiền lương trả cho một tuần làm việc của NLĐ, được tính trên cơ sở tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần. Lương ngày là tiền lương trả cho một ngày làm việc của NLĐ được xác định trên cơ sở lương tháng chia cho số ngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng của đơn vị sử dụng lao động  nhưng không quá 26 ngày. Lương theo giờ là tiền lương trả cho một giờ làm việc của NLĐ được xác định trên cơ sở tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc tiêu chuẩn một ngày của đơn vị sử dụng lao động nhưng không được vượt quá 8 giờ làm việc trên một ngày.

Lưu ý: Lương tuần, lương ngày, lương giờ phải được trả cho NLĐ ngay sau tuần, ngày, giờ làm việc đó. Hai bên có thể thỏa thuận về việc trả gộp. Tuy nhiên không được quá 15 ngày.

Ưu điểm: Hình thức trả lương này dễ hiểu, dễ tính và dễ thực hiện. Khi áp dụng hình thức trả lương này, NLĐ sẽ không bị áp lực khi phải chạy theo số lượng sản phẩm, tạo tâm lý thoải mái khi làm việc, giúp gia tăng hiệu quả công việc.

Nhược điểm: trong nhiều trường hợp tiền lương NLĐ nhận được không cân xứng với sự đóng góp của họ. Việc này sẽ gây tâm lý hoang mang, đố kỵ của những NLĐ khác.

Hình thức trả lương theo sản phẩm

Trả lương theo sản phẩm là hình thức trả lương căn cứ vào số lượng và chất lượng sản phẩm mà NLĐ làm ra. Để thực hiện việc trả lương theo sản phẩm, NSDLĐ phải xây dựng định mức khoán sản phẩm cho NLĐ trong một đơn vị thời gian nhất định và xác định đơn giá tiền lương trên một đơn vị sản phẩm. Với hình thức trả lương này, tiền lương của NLĐ phụ thuộc vào số lượng sản phẩm  mà họ làm ra và chấp nhận đơn giá tiền lương của một đơn vị sản phẩm đó.

Ưu điểm: Việc trả lương theo sản phẩm giúp cho NLĐ tự ý thức được với trách nhiệm và quyền lợi của mình từ việc hoàn thành định mức mà NSDLĐ đã quy định. Tính chính xác và công bằng trong việc trả lương ở hình thức này cũng dễ dàng được thực hiện hơn so với hình thức trả lương theo thời gian.

Nhược điểm: NLĐ mải chạy theo số lượng để có mức lương cao hơn mà không chú ý đến chất lượng sản phẩm, tích lũy kinh nghiệm,…

Hình thức trả lương khoán

Lương khoán là hình thức trả lương căn cứ vào khối lượng và chất lượng công việc khoán mà NLĐ thực hiện. Lương khoán thực chất cũng là một hình thức trả lương theo sản phẩm. Hình thức này áp dụng cho những công việc không thể giao từng chi tiết, từng bộ phận mà phải giao toàn bộ khối lượng công việc với những yêu cầu cụ thể về chất lượng cho NLĐ thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu công việc khoán kéo dài trong nhiều tháng thì hàng tháng NSDLĐ phải tạm ứng tiền lương cho NLĐ tương ứng với khối lượng công việc mà NLĐ đã thực hiện trong tháng.

Như vậy, trong quan hệ lao động NSDLĐ có quyền lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian, theo sản phẩm hoặc theo khoán. Một hình thức trả lương phải được duy trì lâu dài, ổn định trong một khoảng thời gian. Nếu NSDLĐ có thay đổi về hình thức trả lương thì phải thông báo cho NLĐ biết ít nhất 10 ngày trước khi thực hiện việc trả lương theo hình thức mới.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165