Liên hệ tư vấn 1900.6165

Chuyển nhượng cổ phần có cần xác nhận của công ty?

Việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông có cần sự đồng ý của công ty hoặc các cổ đông khác hay không? Khi chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ đông có bắt buộc phải thông báo với công ty?

Vốn của công ty cổ phần được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần, việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông được pháp luật quy định như thế nào? Về cơ bản theo quy định của luật doanh nghiệp có một số quy định như sau:

Theo khoản 3 điều 119 Luật doanh nghiệp 2014 “Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó“, như vậy thông thường đối với các cổ đông sáng lập trong 3 năm đầu tiên chỉ được chuyển nhượng cổ phần ra ngoài nếu được sự đồng ý của đại hội đồng

Tại khoản 1 điều 126 Luật doanh nghiệp 2014 quy định như sau: “Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.

Ngoài các trường hợp trên thì cổ đông được tự do chuyển nhượng cổ phần theo quy định tại điểm d khoản 1 điều 110 Luật doanh nghiệp 2014

Căn cứ theo các quy định trên khi cổ đông chuyển nhượng cổ phần chỉ cần lưu ý đối với trường hợp chuyển nhượng cổ phần trong vòng 3 năm đối với cổ đông sáng lập, ngoài ra khi chuyển nhượng cổ phần cần lưu ý về quy định hạn chế riêng đối với từng công ty được quy định trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng. Đối với CĐSL chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết đối với vấn đề chuyển nhượng cổ phần đó trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông.

Luật cũng không quy định việc thông báo hoặc xác nhận của công ty, tuy nhiên tuỳ từng trường hợp nên có văn bản gửi tới công ty để thông báo về việc chuyển nhượng cổ phần để trách trách nhiệm sau này của cổ đông (do hiện tại không thay đổi thông tin cổ đông sáng lập)

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165