Liên hệ tư vấn 1900.6165
Chủ Nhật (11/04/2021)

Công văn 1148/CXBIPH-QLI thực hiện nghị quyết 143/QĐ-TTG ngày 19/01/2016

Công văn 1148/CXBIPH-QLI thực hiện nghị quyết 143/QĐ-TTG ngày 19/01/2016 của cục xuất bản về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính khi tiến hành xin tờ khai cơ sở in

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỤC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1148/CXHIPH-QLI
V/v thực hiện quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 19/01/2016 của thủ tướng chính phủ
Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2016

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông các tinh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 19/01/2016 Thù tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 143/QĐ- TTg phê duyệt phượng án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động cùa cơ sở in thuộc phạm vi chức năng quản lý cùa Bộ Thông tín và Truyền thông.

Trong khi chờ sửa đổi các vãn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Quyết định nêu trên, cần thiết phải đưa một số nội dung của quyết định vào thực hiện kịp thời, đảm bào công tác quàn lý nhà nước được đầy đủ và tháo gỡ khó khàn, vuớng mấc cho các cơ sỡ in khi thực hiện thủ tục hành chinh. Vì vậy, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện một số nội dung lại Quyêt định số 143/QĐ- TTg cùa Thủ tướng Chính phủ dối với thủ tục cấp giấy phép hoạt động in hoặc xác nhận tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in nhu sau:

1. Đối với diều kiện văn bằng, chứng chỉ của người đứng đầu cơ sờ in thực hiện theo nội dung 2 mục 5 Quyết định số 143/QĐ-TTg để cáp gịẩy phép hoạt động in hoặc xác nhận tờ khai đăng ký họạt động cơ sở in: Điều chinh nội dung, phương thức thực hiện trong thành phần hò sơ “Bản sao bằng tót nghiệp cao đẳng chuyên ngành in trở lên hoặc giáy chứng nhận bôi dưỡng nghiệp vụ quàn lý hoạt động in thành một mục “cam kết” trong đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in. Trong thời hạn 06 (sáu) tháng kể tìr ngày được cấp giấy phép hoạt động in, người đứng dầu cơ sở in phải đáp ứng đủ điểu kiện quy định tại Điếm e Điều 11 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 cùa Chinh phù quy định về hoạt đụng in vờ phái nộp bản sao cho cơ quan cấp giấy phép.

2. Đối với điều kiện về môi trường

Thực hiện theo nội dung 5 mục 5 Quyết dịnh sổ 143/QĐ-TTg: cắt giảm thành phần hò sơ “giấy tờ thể hiện việc đáp ứng đủ điều kiện về bào vệ môi trường”. Việc này cơ sờ in phải tự hoàn thiện theo quy định của pháp luật về môi trường.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165