Thứ Ba (03/10/2023)

Công văn 5687/TCT-CS về việc sử dụng hóa đơn trước ngày đăng ký

Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của AZLAW, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "azlaw". (Ví dụ: thành lập công ty azlaw). Tìm kiếm ngay

Sử dụng hoá đơn trước ngày đăng ký bị phạt như thế nào? Cách xử lý khi sử dụng hoá đơn trước ngày đăng ký

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 5687/TCT-CS
V/v Hóa đơn, Biên lai thu phí
Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa.

Trả lời công văn số 2956/CT-HCQTTVAC ngày 15/9/2014 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa về việc báo cáo một số vướng mắc trong việc xử lý vi phạm hành chính về hóa đơn và biên lai phí, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về xử phạt vi phạm về hóa đơn:
Tại Khoản 6, Khoản 8 Điều 3 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ giải thích từ ngữ như sau:
“6. Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng là hóa đơn đã được in, khởi tạo theo quy định tại Nghị định này, nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành.

8. Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là việc sử dụng hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng; hoặc sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác (trừ hóa đơn do cơ quan thuế phát hành) để lập khi bán hàng hóa, dịch vụ, để hạch toán kế toán, khai thuế, thanh toán vốn ngân sách.”
Tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định phát hành hóa đơn của tổ chức, cá nhân kinh doanh như sau:
“4. Tờ thông báo phát hành hóa đơn được gửi đến cơ quan thuế nơi tổ chức, cá nhân phát hành thông báo đóng trụ sở chính, trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành và niêm yết ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.”
Tại Khoản 4 Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn phát hành hóa đơn của tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh như sau:
“4. Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.”
Tại Điều 38. Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí hóa đơn có quy định hành vi vi phạm quy định vềsử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ:

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp (trừ hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 37 Nghị định này) và hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.
6. Biện pháp khắc phục hậu quả: Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này còn phải hủy hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng.”
Tại khoản 5 Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn quy định các hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ:
“5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp (trừ hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này) hoặc hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn (trừ hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này).
Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn và các trường hợp cụ thể xác định là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.”
Căn cứ quy định trên, trường hợp Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 36.03D-Tổng công ty đầu tư xây dựng thương mại Miền Trung gửi Thông báo phát hành hóa đơn ngày 10/7/2014, ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại Thông báo phát hành là ngày 15/07/2014, nhưng sử dụng hóa đơn từ ngày 12/7/2014 thì đề nghị Cục Thuế kiểm tra, xem xét nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh, Trung tâm đã kê khai nộp thuế thì không xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.
Trường hợp Trung tâm không kê khai nộp thuế đối với các hóa đơn đã sử dụng từ ngày 12/7/2014 nêu trên thì Trung tâm bị xử phạt về hành vi lập hóa đơn bất hợp pháp khi bán hàng hóa, dịch vụ quy định tại Khoản 5 Điều 38 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP và Trung tâm phải lập Thông báo phát hành hóa đơn mới thay thế thông báo phát hành hóa đơn đã gửi cơ quan thuế.

2. Xử phạt vi phạm về biên lai phí, lệ phí:
Đề nghị Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, xem xét các Biên lai thu phí sử dụng trước ngày đăng ký bắt đầu sử dụng hóa đơn được ghi trong Thông báo phát hành Biên lai thu phí đã gửi cơ quan thuế nếu gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh, Trung tâm đã kê khai nộp phí thu vào ngân sách nhà nước thì không xử phạt vi phạm hành chính về biên lai thu phí, lệ phí. Trường hợp Trung tâm không kê khai, nộp phí thì bị xử phạt vi phạm quy định về sử dụng chứng từ theo Điều 30 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hóa đơn. Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế được biết./.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan