Thứ Ba (25/01/2022)

Công văn 6856/BKHĐT-ĐKKD về đăng ký thay đổi nội dung ĐKDN

Công văn 6856/BKHĐT-ĐKKD tách các hồ sơ đăng ký kinh doanh có nội dung thay đổi đại diện theo pháp luật do Bộ Kế hoạch đầu tư gửi phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hồ Chí Minh

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 6856/BKHĐT-ĐKKD
V/v đăng ký thay đổi nội dung ĐKDN

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2016

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Về đề nghị hướng dẫn việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp nêu tại Công văn số 6207/SKHĐT-ĐKĐT ngày 21/7/2016 của Quý Sở, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp thì thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và tình trạng pháp lý của doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp có giá trị pháp lý là thông tin gốc về doanh nghiệp.

Theo quy định tại Điều 40, Điều 44 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp thì người có thẩm quyền ký Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Căn cứ các quy định nêu trên thì người ký Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Phụ lục II-1 là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có thông tin lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đãng ký doanh nghiệp.

Theo quy định tại Điều 43 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Phụ lục II-2 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT thì người ký Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị. Do vậy, trường họp doanh nghiệp thay đổi người đại diện theo pháp luật, đồng thời thay đổi trụ sở chính và vốn điều lệ công ty thì đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật trước. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện đăng ký thay đổi các nội dung còn lại theo quy định.

Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành chỉ quy định về việc ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, không quy định về việc ủy quyền ký hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Đ nghị Quý S nghiên cứu, thực hiện./.

 Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, ĐKKD(NV).C3.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

Tống Quốc Đạt

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay