Liên hệ tư vấn 1900.6165
Chủ Nhật, Tháng Mười 21

Dịch vụ luật sư

Điều lệ của công ty có cần phải ký nháy từng trang

Điều lệ của công ty có cần phải ký nháy từng trang

Doanh nghiệp
Điều lệ công ty là một trong những văn bản quan trong của doanh nghiệp, điều lệ công ty có thể coi là bộ luật nhỏ của doanh nghiêp. Tuy nhiên về mặt thể thức và hình thức điều lệ như thế nào? Điều lệ công ty khi nộp hồ sơ có cần các thành viên, cổ đông ký nháy từng trang hay không?Luật doanh nghiệp 2014 hiện tại chỉ quy định về nội dung điều lệ công ty tại điếu 25 của luật này. Thực tế, không có bất cứ quy định nào của pháp luật quy định về việc ký nháy trong văn bản. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện và soạn thảo điều lệ công ty sẽ cần được sự đồng ý và nhất trí của các cổ đông, thành viên công ty do vậy NÊN đề nghị các cổ đông, thành viên công ty ký vào điều lệ với mục đích xác định các cổ đông, thành viên đã biết và đồng ý với nội dung điều lệ đó.Lưu ý: Theo quy định hiện tại
Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp
Theo quy định mới của nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi điều 11 nghị định 78/2018/NĐ-CP có quy định như sau:"Trường hợp người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này....", như vậy, đối với hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh của công ty có thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (do chủ tịch HĐQT/HĐVT ký) và thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (do đại diện theo pháp luật của công ty ký) có cần phải làm hai ủy quyền hay không?Trả lờiTheo quy định cũ của nghị định 78/2018/NĐ-CP quy định:"Trường hợp người thành lập doanh nghiệ
Thủ tục sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

Thủ tục sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

Doanh nghiệp
Điều lệ công ty chúng tôi theo quy định luật doanh nghiệp 2005 đến nay áp dụng luật doanh nghiệp 2014 đã không còn phù hợp. Hiện nay chúng tôi muốn thay đổi điều lệ thì phải làm gì? Hiện tại chúng tôi đã có một Bản Điều lệ mới hoàn toàn phù hợp với mô hình hoạt động của công ty vậy mình cần phải làm quy trình gì để Bản Điều lệ này được áp dụng vào doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật hiện hành?Trả lờiTheo khoản 1 điều 25 Luật doanh nghiệp 2014:"Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.". Như vậy, đối với trường hợp này công ty bạn hoàn toàn có thể thay đổi điều lệ cho phù hợp với quá trình hoạt động của đơn vị. Về quá trình thay đổi điều lệ thực hiện theo các bước như sau:Bước 1: Thông qua việc sửa
Công ty mua lại cổ phần của cổ đông

Công ty mua lại cổ phần của cổ đông

Doanh nghiệp
Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 có hai trường hợp công ty cổ phần có thể mua lại cổ phần từ cổ đông của mình, cụ thể:Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ động (Điều 129 Luật doanh nghiệp 2014) Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty (Điều 130 Luật doanh nghiệp 2014)Đối với các trường hợp mua lại cổ phần này sẽ làm thay đổi số cổ phần và tỷ lệ nắm giữ cổ phần của cổ đông trong công ty, như vậy sẽ làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của cổ đông. Sau đây AZLAW sẽ giải thích cụ thể từng trường hợp. Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông Được quy định tại điều 129 Luật doanh nghiệp 2014:"Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mìn
Gia hạn thời gian cấp giấy phép nhập khẩu TTBYT tới 31/12/2019

Gia hạn thời gian cấp giấy phép nhập khẩu TTBYT tới 31/12/2019

Trang thiết bị y tế
Đây làm một trong những nội dung nổi bật của dự thảo sửa đổi nghị định 36/2016/NĐ-CP (hiện tại chưa được thông qua). Cụ thể nội dung gia hạn thời gian cấp giấy phép như sau: 30. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 5 và khoản 6 Điều 68 như sau:“a) Giấy phép nhập khẩu có giá trị đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2017 đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A và đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019 đối với trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 42 Nghị định này;6. Bắt đầu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng các trang thiết bị y tế thuộc loại A kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng có hiệu lực kể từ 01 tháng 7 năm 2017; bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu hành các trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D kể t
Bổ sung, cập nhật nội dung đăng ký kinh doanh

Bổ sung, cập nhật nội dung đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp
Ngoài các trường hợp đăng ký, thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định, một số trường hợp phải cập nhật, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh. Điều 15. Cập nhật, bổ sung thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp1. Doanh nghiệp có trách nhiệm bổ sung đầy đủ các thông tin còn thiếu trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, bao gồm các thông tin: số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử (email), trang thông tin điện tử (website) của doanh nghiệp. Việc bổ sung thông tin số điện thoại của doanh nghiệp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là bắt buộc. Trường hợp doanh nghiệp không bổ sung thông tin về số điện thoại của doanh nghiệp thì hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được coi là không hợp
Xác định người có quyền và lợi ích liên quan trong doanh nghiệp

Xác định người có quyền và lợi ích liên quan trong doanh nghiệp

Doanh nghiệp
Theo quy định của khoản 2 điều 162 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:"2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính, gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng phải thông báo các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một thời hạn khác; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết." trường hợp này người có quyề
Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

Doanh nghiệp
Văn phòng đại diện cũng là một trong các đơn vị phụ thuộc của công ty có chức năng giao dịch, đại diện doanh nghiệp và không có chức năng kinh doanh. Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện gần tương tự với thủ tục giải thể công ty. Trong bài viết này sẽ chỉ hưởng dẫn về thủ tục chấm dứt/giải thể văn phòng đại diện trong nước, việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài sẽ được đề cập trong một bài viết khác. Cụ thể việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện trong nước gồm 2 bước chính:Bước 1: Làm thủ tục chấm dứt hoạt động mã số thuế theo quy định tại thông tư 95/2016/NĐ-CP Điều 16. Các trường hợp, thời hạn và địa Điểm nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuếc) Đối với đơn vị trực thuộc:- Đơn vị trực thuộc có Quyết định chấm dứt hoạt động của đơn vị
Cập nhật ngành nghề theo quyết định 27/2018/QĐ-TTg

Cập nhật ngành nghề theo quyết định 27/2018/QĐ-TTg

Doanh nghiệp
Khi thay đổi đăng ký kinh doanh mà không thay đổi ngành nghề (khi ngành nghề theo quy định cũ) thì có cần cập nhật lại ngành nghề theo quy định mới của quyết định 27/2018/QĐ-TTg không? Theo quy định tại công văn 234/ĐKKD-NV của Cục đăng ký kinh doanh có quy định như sau: 1. Đối với doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đã được cấp Giấy chửng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đơn vị trực thuộc trước ngày 20/8/2018:Doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc tiếp tục hoạt dộng theo nội dung ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký và không bắt buộc phải thực hiện thủ tục cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành mới. Việc cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Hệ thổng ngành mới được thực hiện khi doanh nghiệp có nhu cầu hoặc khi doanh nghiệp thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề
Thay đổi nội dung ĐKDN trong vòng 10 ngày kể từ khi có thay đổi

Thay đổi nội dung ĐKDN trong vòng 10 ngày kể từ khi có thay đổi

Doanh nghiệp
Theo quy định tại khoản 2 điều 31 của luật doanh nghiệp 2014: "2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi." Điều 40. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp ... Điều 41. Đăng ký đổi tên doanh nghiệp ... Điều 42. Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh ... Điều 43. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần ... Điều 44. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp ... Điều 45. Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên ... Điều 46. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ... Điều 47. Đăng ký thay đổi chủ do