Liên hệ tư vấn 1900.6165

Giấy phép


Sự khác biệt giữa ĐTM và ĐMC

Sự khác biệt giữa ĐTM và ĐMC

Đánh giá môi trường chiến lược và đánh giá tác động môi trường là một công cụ quan trọng trong hệ thống quán lý môi trường nhằm phát triển kinh tế xã hội bền vững. Dưới đây là một số điểm khác biệt của ĐMC và ĐTM


HOTLINE: 19006165