Liên hệ tư vấn 1900.6165

Điều kiện sản xuất sản phẩm từ Plastic

Theo mục 87 Phụ lục II của Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường quy định về dự án xây dựng cơ sở sản xuất nhựa thì các dự án xây dựng cơ sản xuất sản phẩm nhựa, hạt nhựa công suất từ 1000 tấn sản phẩm/năm trở lên thì phải đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Với dự án có công suất dưới 1000 tấn sản phẩm/năm thì lập Kế hoạch bảo vệ môi trường ( KH BVMT).
– Đối tượng phải lập Đề án BVMT chi tiết: dự án đã đi vào hoạt động trước ngày 01/04/2015 và có công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên;
– Đối tượng phải lập Đề án BVMT đơn giản: dự án đã đi vào hoạt động trước ngày 01/04/2015 và có công suất dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm.

1. Đối với Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường cho dự án “ Cơ sở sản xuất các sản phẩm nhựa”.
Hồ sơ cần chuẩn bị:
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư;
– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất;
– Dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo đầu tư hoặc thuyết minh kinh tế kỹ thuật của dự án;
– Quyết định quy hoạch 1/500;
– Bản vẽ mặt bằng tổng thể (có đánh dấu vị trí nhà chứa rác, vị trí hệ thống xử lý nước thải)
– Bản vẽ thoát nước mưa, nước thải (có đánh dấu vị trí hố ga cuối cùng trước khi đấu nối ra cống);
– Hồ sơ thiết kế các hạng mục bảo vệ môi trường (bể tự hoại, hệ thống xử lý nước thải);
– Chủ trương cho phép thực hiện dự án/giấy thỏa thuận địa điểm;
– Cung cấp các tài liệu liên quan đến dự án như: Quy hoạch sử dụng đất và các hạng mục công trình chính, hệ thống điện , hệ thống cấp nước, PCCC,…

Quy trình tiến hành lập báo cáo ĐTM cho dự án “Cơ sở sản xuất các sản phẩm nhựa”
– Bước 1: Thu thập tài liệu, các giấy tờ pháp lý có liên quan đến cơ sở sản xuất các sản phẩm nhựa 
– Bước 2: Khảo sát điều kiện tự nhiên (địa chất, địa hình, thủy văn,…) và xã hội tại khu vực thực hiện dự án;
– Bước 3: Tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng dân cư chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án;
 Bước 4: Lập báo cáo ĐTM;
– Bước 5: Nộp báo cáo lên Sở Tài nguyên và Môi trường;
– Bước 6: Tham gia hội đồng thẩm định dự án;
 Bước 7: Tiếp nhận sửa chữa, bổ sung theo biên bản họp hội đồng và ý kiến của hội đồng thẩm định;
– Bước 8: Chờ phê duyệt và cấp giấy.
(Theo Phụ lục 2.3 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT)

2. Đối với Lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án “ Cơ sở sản xuất các sản phẩm nhựa” .
Hồ sơ cần thiết:

Giấy tờ pháp lý Bản vẽ
– Giấy phép đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh
– Giấy phép sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất hoặc giấy có giá trị pháp lý tương đương
– Thuyết minh dự án đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương của dự án.
– Các quyết định hoặc văn bản liên quan đầu tư dự án
– Báo cáo khảo sát địa chất công trình
– Bản vẽ mặt bằng tổng thể
– Bản vẽ phân khu chức năng
– Bản vẽ thoát nước thải
– Bản vẽ thoát nước mưa
– Bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý nước thải
– Bản vẽ mặt cắt đứng
– Bản vẽ vị trí
– Các bản vẽ khác.

Quy trình tiến hành lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án “Cơ sở sản xuất các sản phẩm nhựa”
 Bước 1: Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực xung quanh liên quan đến cơ sở sản xuất các sản phẩm nhựa  như:
+ Khảo sát thu thập tài liệu, các giấy tờ pháp lý liên quan đến dự án;
+ Đi khảo sát, điều tra về  điều kiện tự nhiên-kinh tế-xã hội liên quan đến các hoạt động;
– Bước 2: Xác định các nguồn gây ô nhiễm và các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động;
 Bước 3: Chuyên viên môi trường lập báo cáo kế hoạch bảo vệ môi trường;
– Bước 4: Nộp báo cáo lên Cơ quan Nhà nước có chức năng (Phòng hoặc Sở TNMT);
– Bước 5: Chỉnh sửa theo ý kiến của Cơ quan Nhà nước có chức năng (Phòng hoặc Sở TNMT);
 Bước 6: Chờ xét duyệt và cấp giấy.
(Theo Phụ lục 5.5; 5.6 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT)

3. Đối với lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho dự án “ Cơ sở sản xuất các sản phẩm nhựa” .
Các hồ sơ cần thiết để lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản
Điều 11 chương III Thông tư 26/2015/TT-BTNMT có quy định rõ về các hồ sơ cần thiết để lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
– Một (01) văn bản đăng ký đề án đơn giản của chủ cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT;
– Ba (03) bản đề án bảo vệ môi trường đơn giản; trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng bản đề án đơn giản theo yêu cầu. Bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc của đề án đơn giản được quy định như sau:

Cơ sở đăng ký tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện theo quy định tại Phụ lục 14a ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT;

Cơ sở đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện theo quy định tại Phụ lục 14b ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT.

Quy trình lập, đăng ký và xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản
– Lập và xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản được thực hiện theo quy trình tại Phụ lục kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT, gồm các bước sau đây:
– Chủ cơ sở quy định tại Điều 10 Thông tư 2015/TT-BTNMT lập và gửi hồ sơ đề nghị đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản quy định tại Điều 17 Thông tư này đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.
– Ủy ban nhân dân cấp huyện giao cho cơ quan thường trực đăng ký tiến hành xem xét hồ sơ. Trường hợp nội dung hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định tại Phụ lục 19a, Phụ lục 19b kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT thì có văn bản thông báo chủ cơ sở để hoàn thiện.
– Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, cơ quan thường trực đăng ký tiến hành xử lý hồ sơ. Trường hợp cần thiết, tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở và lấy ý kiến của cơ quan, chuyên gia.
– Cơ quan thường trực đăng ký tổng hợp, xử lý và thông báo kết quả xử lý cho chủ cơ sở (nếu có).
– Chủ cơ sở thực hiện đúng các yêu cầu được thông báo (nếu có).
– Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
– Cơ quan thường trực đăng ký chứng thực và gửi đề án môi trường đơn giản đã xác nhận.

4) Đối với lập Đề án bảo vệ môi trường chi tiết cho dự án “ Cơ sở sản xuất các sản phẩm nhựa” .

Các hồ sơ cần thiết để lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết

– Giấy phép kinh doanh.
– Giấy phép đầu tư.
– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất.
– Sơ đồ vị trí dự án
– Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường (nếu có).
– Các hồ sơ môi trường hiện có: Sổ chủ nguồn đăng ký chất thải nguy hại, hợp đồng thu gom chất thải nguy hại.

– Một (01) văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.
– Bảy (07) bản đề án chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT.
– Một (01) đĩa CD ghi nội dung của đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

Quy trình để lập Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

– Khảo sát, thu thập số liệu hiện trạng hoạt động và hiện trạng môi trường xung quanh của công ty.
– Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện KT-XH liên quan đến hoạt động của công ty.
– Xác định các nguồn gây ô nhiễm như: nước thải, khí thải tại nguồn, khí thải xung quanh, chất thải rắn, tiếng ồn và các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.
– Thu mẫu nước thải, mẫu không khí tại nguồn thải và khí xung quanh khuôn viên dự án, sau đó phân tích tại phòng thí nghiệm.
– Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.
– Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố môi trường cho các hạng mục còn tồn tại.
– Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
– Xây dựng chương trình giám sát môi trường.
– Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
– Thành lập đoàn kiểm tra thực tế về việc bảo vệ môi trường tại công ty.
– Thẩm định và Quyết định phê duyệt.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165