Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Tư, Tháng Tám 22

Đơn xin gia hạn hiệu lực của giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế

Tên đơn vị nhập khẩu

———————

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

————————–

Số:

……, ngày ….. tháng….. năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Điều chỉnh gia hạn hiệu lực của giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế

Kính gửi: Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

Thực hiện hướng dẫn tại Công văn số 7165/BYT-TB-CT ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế về việc thực hiện nội dung Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/12/2017 của Chính phủ, [Tên doanh nghiệp] đề nghị được điều chỉnh gia hạn hiệu lực của giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế đã được cấp có hiệu lực vào ngày 31/12/2017 như sau:

STT

Số giấy phép nhập khẩuNgày cấpNgày hết hạnNgày hết hạn của giấy uỷ quyền

Đề nghị gia hạn đến ngày

      
      
      
      

Tài liệu kèm theo công văn:

1- Giấy phép nhập khẩu (bản sao)

2- Giấy uỷ quyền (bản sao)

 

Đơn vị nhập khẩu

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bài viết liên quan