Thứ Ba (28/09/2021)

Ghi theo tên hàng hoá hay mã HS trên giấy phép kinh doanh

Ghi tên sản phẩm hàng hoá trên giấy phép kinh doanh theo mã HS hay theo tên sản phẩm. Các thức ghi tên hàng hoá trên giấy phép kinh doanh

Khi xin giấy phép kinh doanh tại Sở công thương đối với các sản phẩm hàng hoá sẽ phải ghi theo tên hàng hoá hay mã HS? Có địa phương cấp ghi rõ tên sản phẩm, có địa phương ghi rõ mã số HS của sản phẩm, có địa phương không ghi rõ sản phẩm cũng không ghi rõ mã HS việc này dẫn đến áp dụng thiếu thống nhất trong cả nước, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện tuân thủ giấy phép kinh doanh.

Ngày 07/8/2018, Bộ Công Thương có Văn bản số 6219/BCT-KH trả lời với nội dung như sau:

2. Về cách ghi giấy phép kinh doanh, giấy phép lập cơ sở bán lẻ
Nghị định số 09/2018/NĐ-CP không có quy định bẳt buộc về việc tồ chức kinh tế có vốn đẩu tư nước ngoài kê khai danh mục hàng hóa thực hiện quyền phân phối bán lẻ theo mã HS, tên gọi hay theo chương. Việc xác định phạm vi danh mục hàng hóa kinh doanh vả kê khai danh mục hàng hóa theo mã HS, theo tên gọi hay theo chương … là quyền cùa nhà đầu tư, tố chức kinh tế trên cơ sở tự cân dối nhu cầu, năng lực và kế hoạch kinh doanh, khả năng vả kế hoạch tài chính, quy mô cơ sờ bản lẻ, loại hình co sờ bán lẻ (nếu có đề nghị lập cơ sở bán lè), sự thuận tiện cho lổ chức kinh tế khi thực hiện các thù tục thông quan, kê khai thuế phù hợp với quy định pháp luật về thuế, tài chính, thù tục hải quan có liên quan. Cơ quan cấp Giấy phép (Sở Công Thương) ghi nội dung về hàng hóa tại Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sơ bán lè trên cơ sở hổ sơ đề nghị của tồ chức kinh tế, phù hợp với kêt quà xem xét, đánh giá cùa Sở Công Thương về việc đáp ứng các điều kiện cấp phép, sự phù hợp của kế hoạch kinh doanh, kể hoạch tài chính với quy mô kinh doanh, quy mô cơ sờ bán lè, loại hình cơ sờ bán lè (nếu tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có để nghị lập cơ sờ bán lè), đặc thủ của hàng hỏa dự kiến kinh doanh…, theo đúng quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP.

Theo nội dung trên thì việc ghi mã HS hay ghi theo tên gọi trên giấy phép kinh doanh là quyên của nhà đầu tư, tổ chúc kinh tế. Việc ghi mã HS hay tên sản phẩm không bắt buộc đối với nội dung trên giấy phép kinh doanh

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay