Thứ Hai (04/07/2022)

Hội đồng quản trị có được quyết định thành lập chi nhánh không

Thành lập chi nhánh của công ty cổ phần đại hội đồng cổ đông hay hội đồng quản trị quyết định? Tư vấn về thủ tục thành lập chi nhánh của công ty cổ phần

Tôi có vấn đề liên quan đến luật doanh nghiệp như sau, rất mong luật sư tư vấn giúp tôi. Công ty chúng tôi là công ty cổ phần có 10 cổ đông, hiện tại có 03 cổ đông công ty đang ở nước ngoài. Do nhu cầu phát triển quy mô kinh doanh nên sắp tới công ty tôi có dự định thành lập chi nhánh công ty tại Bắc Ninh. Vậy luật sư cho tôi hỏi, khi thành lập chi nhánh ở Bắc Ninh, hội đồng quản trị công ty tôi họp và ra quyết định thành lập chi nhánh được không hay bắt buộc hội đồng cổ đông công ty tôi phải họp và ra quyết định. Hiện tại có 03 cổ đông của công ty đang ở nước ngoài nên xin chữ ký rất khó khăn.

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau: Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Khoản 2, điều 153 Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định về thẩm quyền của hội đồng quản trị  như sau:

Điều 153. Hội đồng quản trị
2. Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:
a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;
b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của công ty;
đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 của Luật này;
e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;
g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật này;
i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;
k) Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty;
l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;
n) Trình báo cáo tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông;
o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể công ty; yêu cầu phá sản công ty;
q) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Như vậy theo quy định trên, với trường hợp của công ty bạn, khi thành lập chi nhánh công ty tại Bắc Ninh thì hội đồng quản trị công ty bạn tiến hành họp và ra quyết định thành lập chi nhánh công ty tại Bắc Ninh thì đã đáp ứng được yêu cầu về hồ sơ khi thành lập chi nhánh tại Bắc Ninh. Thủ tục tiến hành họp hội đồng quản trị, hình thức lấy ý kiến của thành viên trong cuộc họp bạn có thể tham khảo tại Điều 154 Luật doanh nghiệp năm 2020.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay