Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Hai (01/06/2020)

Hội đồng quản trị có được tự quyết định bổ sung thành viên?

Xin chào, công ty tôi hiện tại là công ty cổ phần có vốn nhà nước, giờ bên tổng rút cá nhân đại diện phần vốn góp về (cá nhân này là thành viên hội đồng quản trị) thì hội đồng quản trị công ty tôi có được phép quyết định bổ sung thêm thành viên HĐQT mới hay không? Hay vẫn yêu cầu triệu tập đại hội đồng cổ đông. Trong điều lệ công ty tôi có quy định yêu cầu HĐQT bổ sung thành viên mới trong vòng 10 ngày.

Trả lời

Chào bạn! Về vấn đề bạn thắc mắc theo quy định của luật doanh nghiệp 2014 tại điều 135 quy định về thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông và điều 156 quy định về việc bổ sung thành viên hội đồng quản trị ghi rõ:

Điều 135. Đại hội đồng cổ đông
1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần.
2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
a) Thông qua định hướng phát triển của công ty;
b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác;
đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
h) Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty;
i) Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty;
k) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
Điều 156. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
1. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:
a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 151 của Luật này;
b) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
c) Có đơn từ chức;
d) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.
2. Thành viên Hội đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;
b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 134 của Luật này.

Trường hợp khác, tại cuộc họp gần nhất, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.

Theo đó, quy định rõ việc bầu thành viên hội đồng quản trị tại điểm c khoản 2 của điều 135 là của đại hội đồng cổ đông. Ngoải ra khoản 3 điều 156 quy định việc bầu thêm thành viên hội đồng quản trị phải do đại hội đồng cổ đông quyết định. Bạn có trao đổi trong điều lệ công ty bạn có quy định về việc hội đồng quản trị được phép bầu thêm thành viên cho mình nhưng đây là quy định trái luật. Do đây là vấn đề được quy định khác giữa luật doanh nghiệp và điều lệ công ty nên điều lệ chỉ có giá trị khi quy định không trái luật, tại khoản 3 điều 156 không quy định điều khoản mở để áp dụng điều lệ công ty nên điều lệ công ty của bạn hiện đang trái luật vì vậy phải áp dụng luật doanh nghiệp trong trường hợp này (Xem thêm tại: Khi xảy ra tranh chấp áp dụng theo luật doanh nghiệp hay điều lệ công ty). Bạn có thể làm tờ trình để công ty triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bầu thêm thành viên hội đồng quản trị

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165