Mẫu đơn tố cáo mới nhất 2020

Mẫu đơn tố cáo mới nhất do Công ty Luật cung cấp


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

………………….., ngày ……. tháng …… năm …….

ĐƠN TỐ CÁO

Kính gửi: ………………………………………………………….. (1)

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của: …………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………. (2)

Nay tôi đề nghị: ……………………………………………………………………………………………………. (3)

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai.

 NGƯỜI TỐ CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan tiếp nhận tố cáo.

(2) Họ tên, chức vụ và hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo.4

(3) Người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo xác minh, kết luận và xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.