Liên hệ tư vấn 1900.6165

Mẫu giấy chứng nhận phần vốn góp theo luật doanh nghiệp 2014

Giấy chứng nhận phần vốn góp là giấy tờ ghi nhận việc góp vốn của thành viên trong công ty. Tại thời điểm thành viên trong công ty góp đủ phần vốn góp mà mình cam kết góp, công ty sẽ phải cấp cho thành viên trong công ty giấy chứng nhận phần vốn góp

Khoản 5, Điều 48, Luật doanh nghiệp năm 2014 có quy định nội dung giấy chứng nhận phần vốn góp phải bao gồm các nội dung sau:

  • Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;
  •  Vốn điều lệ của công ty;
  • Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; tên, số quyết định thành lập hoặc mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức;
  • Phần vốn góp, giá trị vốn góp của thành viên;
  • Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp;
  •  Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Với các yêu cầu về nội dung giấy chứng nhận phần vốn góp như trên, AZLAW đã xây dựng mẫu giấy chứng nhận phần vốn góp như sau, quý doanh nghiệp có thể tham khảo:

CÔNG TY TNHH ……
————————-
Số: ……/GCN-…
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

                             ……………., ngày…tháng…năm 2015

GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP
———————

CÔNG TY TNHH ………………………………………….
Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………
Mã số doanh nghiệp:……………………………………..
Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư ….cấp ngày: …./…./…..
Vốn điều lệ: 1.200.000.000  VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ hai trăm triệu đồng Việt Nam)

CHỨNG NHẬN

Ông: ……………………………            Giới tính: Nam
Sinh ngày: …./……./…..                   Quốc tịch: Việt Nam
Chứng minh nhân dân số:  ……………….
Ngày cấp:……./……/…………..         Nơi cấp: ……………………….
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  ……………………………………………………………………..
Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………….
Phần vốn góp: 660.000.000 VNĐ chiếm 55% vốn điều lệ
Giá trị vốn góp: 660.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi triệu đồng)
Góp vốn bằng: tiền mặt
Ngày góp: …../…../2017

  ……, ngày….tháng….năm 2017
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Xem thêm:
Hướng dẫn lập sổ cổ đông với công ty cổ phần 

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165