Liên hệ tư vấn 1900.6165

Mẫu quyết định thành lập hội đồng thanh hủy hóa đơn

Mẫu quyết định thành lập hội đồng thanh hủy hóa đơn sử dụng cho việc hủy hóa đơn chuẩn do công ty luật cung cấp

CÔNG TY TNHH

ABC

………………

Số : 01/20…/QĐ-ABC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 20…

 QUYẾT ĐỊNH

V/v : Thành lập Hội đồng hủy hóa đơn

  GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH ABC

  • Căn cứ Điều lệ Công Ty TNHH ABC
  • Căn cứ vào Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/03/2014 về việc “hủy hóa đơn” .

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1 : Nay thành lập Hội đồng hủy hóa đơn thuộc Công Ty TNHH ABC

Điều 2 : Thành viên của Hội đồng hủy hóa đơn gồm những người có tên sau đây :

1. Bà …………………………. – Chức vụ Giám đốc – Chủ tịch Hội đồng.

2. Ông …………………… – Chức vụ Kế toán – Thành viên Hội đồng.

Điều 3: Hội đồng hủy hóa đơn có nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát và tiến hành hủy số hóa đơn (do Bộ Tài chính phát hành) còn tồn ở Công ty sau ngày 12/05/2014.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng hủy hóa đơn thuộc Công Ty TNHH ABC có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

–  Như điều 2 (để thực hiện).

–  Lưu VPCT.

CÔNG TY TNHH ABC

Giám đốc

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165