Liên hệ tư vấn 1900.6165
Chủ Nhật (12/07/2020)

Người đại diện theo ủy quyền chủ sở hữu công ty

Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu công ty chỉ có khi công ty TNHH một thành viên do một tổ chức làm chủ sở hữu. Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp cũng quy định rất cụ thể về việc tổ chức cử người đại diện theo quyền,  quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo ủy quyền trong công ty TNHH một thành viên

Quy định về cử người đại diện theo ủy quyền

Chủ sở hữu công ty khi thành lập công ty TNHH một thành viên sẽ phải tiến hành họp và cử ra người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của mình tại công ty con.

Chủ sở hữu công ty có thể cử một hoặc nhiều người đại diện theo ủy quyền, tuy nhiên khi cử người đại diện theo ủy quyền chủ sở sẽ phải nêu rõ tỷ lệ vốn mà từng người đại diện được ủy quyền. Trong quá trình hoạt động của công ty TNHH, Chủ sở hữu công ty là tổ chức có quyền thay đổi người đại diện ủy quyền bất cứ khi nào.

Việc cử người đại diện theo ủy quyền phải bằng văn bản, phải thông báo cho công ty và chỉ có hiệu lực đối với công ty kể từ ngày công ty nhận được thông báo. Văn bản ủy quyền phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông;

b) Số lượng người đại diện theo ủy quyền và tỷ lệ cổ phần, phần vốn góp tương ứng mỗi người đại diện theo ủy quyền;

c) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của từng người đại diện theo ủy quyền;

d) Thời hạn ủy quyền tương ứng của từng người đại diện theo ủy quyền; trong đó ghi rõ ngày bắt đầu được ủy quyền;

đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và của người đại diện theo ủy quyền.

Điều kiện để trở thành người đại diện theo ủy quyền

Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu công ty phải đáp ứng được các điều kiện cơ bản sau:

  • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
  • Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp;
  • Điều kiện về người đại diện theo ủy quyền được quy định tại Điều lệ công ty

Trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền

Đúng như tên gọi “Người đại diện theo ủy quyền” người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu công ty sẽ thay mặt chủ sở hữu công ty thực hiện các công việc sau:

  •  Người đại diện theo ủy quyền nhân danh chủ sở hữu, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu.
  • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được ủy quyền một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu công ty
  •  Người đại diện theo ủy quyền chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu ủy quyền do vi phạm các nghĩa vụ của người đại diện theo ủy quyền. Chủ sở hữu ủy quyền chịu trách nhiệm trước bên thứ ba đối với trách nhiệm phát sinh liên quan đến quyền và nghĩa vụ được thực hiện thông qua người đại diện theo ủy quyền.
Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165