Liên hệ tư vấn 1900.6165

Quy định họp hội đồng thành viên khi thành viên công ty qua đời

Công ty TNHH hai thành viên trở lên muốn thay đổi tên công ty, thay đổi trụ sở, thay đổi vốn điều lệ, thay đổi thành viên trong công ty …thì phải được sự đồng ý của hội đồng thành viên trong công ty. Vậy trong trường hợp một thành viên trong công ty qua đời thì vấn đề họp hội đồng thành viên công ty để thay đổi đăng ký kinh doanh cần tiến hành như thế nào? AZLAW xin đưa ra tư vấn về họp hội đồng thành viên khi thành viên công ty qua đời. Khoản 1, 2, Điều 59 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định:

1. Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
2. Trường hợp Điều lệ không quy định hoặc không có quy định khác, triệu tập họp Hội đồng thành viên trong trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được thực hiện như sau:
a) Triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Hội đồng thành viên triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 50% vốn điều lệ;
b) Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành không phụ thuộc số thành viên dự họp và số vốn điều lệ được đại diện bởi số thành viên dự họp.

Trở lại với vấn đề một thành viên trong công ty đã chết. Phần vốn góp của thành viên đã mất được coi là tài sản thừa kế của thành viên đó. Người được thừa kế theo di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật sẽ trở thành thành viên trong công ty (Khi đã làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế), Trường hợp chưa chia di sản thừa kế, người thừa kế ở nước ngoài, ở các địa phương khác nhau thì việc tiến hành  thay đổi đăng ký kinh doanh sẽ khó khăn. Doanh nghiệp có thể thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh và triệu tập họp hội đồng thành viên như sau:

Chủ tịch hội đồng thành viên thông báo triệu tập họp hội đồng thành viên đến các thành viên trong công ty, những người thừa kế phần vốn góp của thành viên đã qua đời. Việc thông báo này có thể qua điện thoại, fax hoặc phương tiện điện tử khác do Điều lệ công ty quy định và được gửi trực tiếp đến từng thành viên Hội đồng thành viên. Nội dung thông báo mời họp phải xác định rõ thời gian, địa điểm và chương trình họp. Sau khi đã thông báo xong, nếu đến ngày họp mà những người thừa kế của thành viên đã chết không tham gia, nhưng số lượng thành viên tham gia chiếm 65% vốn điều công ty trở lên, thì hội đồng thành viên công ty có thể tiến hành họp và biểu quyết về việc thay đổi đăng ký kinh doanh luôn.

Trường hợp số lượng thành viên dự họp được triệu tập lần đầu không đủ điều kiện chiếm 65% vốn điều lệ công ty trở lên  thì cuộc họp sẽ tạm hoãn. Triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Hội đồng thành viên triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 50% vốn điều lệ.

Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành  thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành không phụ thuộc số thành viên dự họp và số vốn điều lệ được đại diện bởi số thành viên dự họp.

Lưu ý: Những giấy tờ chứng minh việc đã mời họp phải được giữ lại để làm căn cứ chứng minh việc đã thông báo họp hội đồng thành viên đến những người thừa kế phần vốn góp của thành viên đã chết. Những giấy tờ này sẽ được gửi kèm vào hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh khi những người thừa kế phần vốn góp đó không đến tham dự họp

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165