Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Sáu, Tháng Năm 24

Quy định về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông trong công ty là cơ quan quản lý cao nhất trong doanh nghiệp. Do đó Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định rất cụ thể về quyền và nghĩa vụ; cách hoạt động của Đại hội đồng cổ đông. Dưới đây là các quy định về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên – một trọng những cuộc họp quan trọng và bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện

Quy định về thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng thành viên
Theo quy định tại Điều 136 Luật doanh nghiệp năm 2014 việc lựa chọn thời gian tổ chức cuộc họp và địa điểm họp phải tuân thủ quy định sau:
Thời gian họp: Mỗi năm Đại hội đồng cổ đông công ty phải tiến hành họp thường niên một lần trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hiện tại năm tài chính sẽ do doanh nghiệp lựa chọn, có doanh nghiệp lựa chọn năm tài chính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12, có doanh nghiệp lại lựa chọn từ ngày 01/04 đến ngày 31/03. Do đó doanh nghiệp cần phân biệt thời hạn phải triệu tập họp đại hội đồng cổ đông sẽ phụ thuộc vào năm tài chính mà doanh nghiệp đã lựa chọn và kê khai với cơ quan đăng ký kinh doanh, chứ không phải năm theo lịch chung.
Địa điểm tổ chức cuộc họp: Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Như chúng ta đã biết, công ty cổ phần không giới hạn số lượng cổ đông tối đa trong công ty, do vậy sẽ có công ty có nhiều cổ đông sinh sống, làm việc ở nhiều nơi. Khi triệu tập họp đại hội đồng cổ đông tại một địa điểm duy nhất sẽ rất khó. Vì vậy, trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau thì địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp .

Nội dung họp, các vấn đề cần thảo luận trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
Đúng như tên gọi ” cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên”, cuộc họp này các cổ đông trong công ty sẽ cùng bàn bạc, nêu ý kiến, thông qua các vấn đề liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp như:
– Kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;
– Báo cáo tài chính hằng năm;
– Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
– Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
– Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;
– Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại
– Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.
Các ý kiến bàn luận, biểu quyết thông qua các nội dung trên sẽ được thư ký cuộc họp ghi chép đầy đủ trong biên bản họp đại hội đồng cổ đông và được lưu trữ tại trụ sở doanh nghiệp

Trình tự triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông: Hội đồng quản trị
Công việc cần thực hiện khi triệu tập họp đại hội đồng cổ đông:
– Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp;
– Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông
– Lập chương trình và nội dung cuộc họp;
– Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;
– Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
– Xác định thời gian và địa điểm họp
– Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định của Luật này
Người triệu tập họp đại hội đồng cổ đông sẽ phải gửi thông báo mời họp kèm dự thảo chương trình họp đến các cổ đông trong công ty chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc. Việc gửi này có thể qua email hoặc qua thư đảm bảo. Nếu các cổ đông công ty không thể đến dự có thể ủy quyền cho cá nhân khác tham dự thay. Nếu điều lệ công ty không có quy định khác thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ được tổ chức khi các cổ đông tham dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của công ty.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan