Liên hệ tư vấn 1900.6165
Chủ Nhật (05/07/2020)

Thông báo gia hạn nộp BCTC theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Về Phương án trình Bộ về kế hoạch triển khai lập, tiếp nhận bằng hình thức điện tử ”Báo cáo tài chính” quy định tại Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 26/8/2016 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017 thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế đã xây dựng dự án CNTT để nâng cấp các ứng dụng ngành Thuế đáp ứng Thông tư 133/2016/TT-BTC (gồm: ứng dụng HTKK, iHTKK, Etax, TMS,BCTC,…), tuy nhiên các thủ tục triển khai dự án phải tuân theo các quy định tại nghị định 102/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT. Do vậy, dự kiến đến đầu tháng 4/2018 mới triển khai được ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK), ứng dụng tiếp nhận tờ khai điện tử (iHTKK) cho NNT

Để có cơ sở hướng dẫn, triển khai cho NNT, Tổng cục đang trình Bộ phương án triển khai sau

1. Hoàn thành nâng cấp và triển khai đồng bộ các ứng dụng (HTKK, iHTKK, eTax, NTK_TMS, TMS, BCTC,…) đáp ứng Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính từ ngày 10/4/2018. (Ngành thuế sẽ triển khai ứng dụng HTKK, iHTKK cho phép NNT lập và gửi Báo cáo tài chính từ ngày 10/4/2018).

2. NNT thuộc đối tượng lập báo cáo tài chính theo mẫu của Thông tư số 133/2016/TT-BTC không phải lập và gửi BCTC bằng giấy đến cơ quan thuế.

Từ ngày 13/3/2018 hệ thống iHTKK và Etax chỉ tiếp nhận BCTC theo mẫu biểu tại Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC đối với người nộp thuế là hợp tác xã, liên hợp tác xã; tiếp nhận Báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC đối với doanh nghiệp lớn; đồng thời dừng không tiếp nhận Báo cáo tài chính theo mẫu thông tư 48/2006/QĐ-BTC đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế.
Từ ngày 13/03/2018 đến ngày 10/4/2018, hệ thống TMS tạm thời không kiểm tra điều kiện trả thông báo bước 2 trên ứng dụng TMS – ”NNT phải đảm bảo đã gửi BCTC đến Cơ quan thuế trước khi gửi Tờ khai quyết toán thuế TNDN”.
Sau ngày 10/4/2018, hệ thống tiếp tục kiểm tra thực hiện trả thông báo bước 2 đối với lỗi nêu trên. Đồng thời, cơ quan thuế đôn đốc NNT đã gửi Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp 2017 nhưng chưa có Báo cáo tài chính theo mẫu của theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC cần lập và gửi Báo cáo tài chính trước 30/4/2018.

3. Trình Bộ cho phép lùi thời hạn tiếp nhận Báo cáo tài chính (BCTC) theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC đến hết ngày 30/4/2018.

Theo thông báo của Bộ, thứ 4 ngày 14/3/2018, Bộ sẽ tổ chức họp với Tổng cục thuế và các đơn vị liên quan để thống nhất phương án triển khai cho Người nộp thuế.

Cục CNTT đề nghị Phụ trách phòng Tin học báo cáo ngay Lãnh đạo Cục Thuế thông báo đến các bộ phận chức năng để thông báo cho Người nộp thuế biết phương án Tổng cục thuế đang trình Bộ. Ngay khi Bộ Tài chính phê duyệt phương án, Cục CNTT sẽ phối hợp với các Vụ/đơn vị trình Tổng cục thuế duyệt công văn chỉ đạo các Cục Thuế tổ chức thực hiện.

Trân trọng./.

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Cập nhật: 15/3/2018 công văn số 845/TCT-CNTT của tổng cục thuế

Kinh gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 26/8/2016. Bộ Tài chính ban hành Thông tư sổ 133/2016/TT-BTC hướng dần Chế độ kế toán doanh nghiệp nhò và vừa, có hiệu lực áp dụng cho năm tải chính bẳt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017. Thông tư này quy định các biểu mẫu Báo cáo tài chính (BCTC) cụ thể đối với từng đối tượng: doanh nghiệp vừa và nhò đáp ứng giả định hoạt động liên tục; doanh nghiệp vừa và nhỏ đáp ứng giã định hoạt động không liên tục: doanh nghiệp siêu nhỏ thay cho quy định áp dụng các biểu mẫu BCTC chung cho cả doanh nghiệp vừa và nhò theo quy định tại Quyết định số 48/2006/ỌĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ Tài chinh.

Để hỗ trợ người nộp thuế (NNT) và cơ quan Thuế gửi, tiếp nhận các mẫu Báo cáo tài chinh theo quy định cùa Thông tư sô 133/2016/TT-BTC. Tổng cuc Thuế sẽ nâng cẩp các ứng dụng CNTT hồ trợ NNT khai, lập và gửi BCTC bằng phương ihức điên lử. đồng thời nâng cấp ứng dung xử lý BCTC của Cơ quan thuế đề tiếp nhận vả xử lý dữ liệu BCTC phục vụ công tác quản lý thuế.

Tổng cục Thuế thông báo các nội dung liên quan đến việc triển khai ứng dụng đáp ứng Thông tư số 133/TT-BTC, cụ thể như sau:

  1. Người nộp thuế thuộc đối tượng áp dụng mẫu biểu Báo cáo lài chính theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC lập và gửi Báo cáo tài chính đến Cơ quan Thuể theo quy định tại Luật Quản lý thuế vả các văn bản huớng dẫn hiện hành.
  2. Tổng cục Thuế sẽ nâng cấp và triển khai ứng dụng hỗ trợ NNT lập báo cáo tài chính bằng ứng đụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) vả gửi đến cơ quan Thué bằng hình thức điện tử qua ứng dụng HTKK, cTax hoặc qua các nhà cung Cấp dịch vụ TVAN từ ngày 23/3/2018.
  3. Ngày 13/3/2018, Tổng cục Thuế đã thông báo chuẩn định dạng tờ khai XML của các bộ Báo cáo tài chính (sử dụng cho các đơn vị cung cấp dịch vụ TVAN, các Tổ chức/cá nhân cung cấp phan mềm kế toán hoặc các doanh nghiệp tự kết xuất tờ khai BCTC dưới dạng file XML để gừi qua mạng) đáp ứng Thông tư số 133/2016/TT BTC ngày 26/8/2016 cùa Bộ Tài chính trên các trang Khai thuế qua mạng (địa chỉ http://kekhaithue.gdt.gov.vn) và Thuế điện tử (dịa clii http://lhuedientu.gdt.gov.vn) cùa ngành Thuế.
  4. Tổng cục Thuế tiếp tục lên kế hoạch nâng cấp đồng bộ các nội dung kê khai Online cúa ứng dụng iHTKK. eTax vả ứng dụng BCTC đế xứ lý đừ liệu Báo cảo tài chính phục vụ công tác quản lý thuế. Tổng cục Thuế sẽ tiếp lục thông báo kể hoạch cụ thể tới các Cục Thuế sau.

Cập nhật: 01/04/2018

Hiện nay, chưa có thông báo gia hạn cụ thể, tuy nhiên theo các mail thông báo của tổng cục thuế người nộp thuế phải nộp BCTC chậm nhất trước ngày 03/04/2018. Vì vậy, hạn cuối cùng để nộp BCTC là 02/04/2018 nhé mọi người

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165