Thứ Ba (28/09/2021)

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề phân loại trang thiết bị y tế

Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề phân loại trang thiết bị y tế như thế nào?

Hiện nay, các loại trang thiết bị y tế đều được phân làm 1 trong bốn loại A, B, C, D và tùy từng loại sẽ làm hồ sơ lưu hành khác nhau, do vậy việc yêu cầu trình độ ở người thực hiện phân loại là một trong các vấn đề mà nghị định 169/2018/NĐ-CP bắt buộc phải có, do vậy người thực hiện phân loại trang thiết bị y tế phải có chứng chỉ hành nghề phân loại trang thiết bị y tế. Điều kiện và quy trình để xin cấp chứng chỉ như thế nào?

Điều kiện hành nghề phân loại trang thiết bị y tế

– Có trình độ từ đại học chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành y, dược trở lên;
– Có thời gian công tác trực tiếp về trang thiết bị y tế từ đủ 24 tháng trở lên trong vòng 48 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ
– Đã hoàn thành khóa đào tạo về phân loại trang thiết bị y tế theo chương trình đào tạo của Bộ Y tế tại các cơ sở y tế đã được cấp mã đào tạo liên tục

Hồ sơ đề nghị cấp mới CCHN phân loại trang thiết bị y tế

– Văn bản đề nghị cấp mới chứng chỉ hành nghề phân loại trang thiết bị y tế (Mẫu 17 phụ lục I nghị định 169/2018/NĐ-CP)
– Bản gốc hoặc bàn sao có chứng thực văn bằng tốt nghiệp trình độ đại học chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành y, dược ừở lên. Trường hợp vãn băng do nước ngoài cấp thi phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tương đương
– Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã qua đào tạo về phân loại trang thiết bị y tế còn hiệu lực (03 năm tính từ ngày ký)
– Hai ảnh màu 04 cm X 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ
– Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người xin cấp chứng chỉ
– Bản gốc hoặc bản sao Bàn xác nhận thời gian công tác (Mẫu phụ lục III nghị định 169/2018/NĐ-CP). Trường hợp người thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế làm việc tại nhiều cơ sở khác nhau mà thời gian công tác tại một cơ sở không đủ 24 tháng thì phải cung cấp Bản xác nhận cùa từng cơ sở để chứng minh đủ thời gian công tác theo quy định

Trình tự cấp mới CCHN phân loại trang thiết bị y tế

Theo quy định tại điều 58 nghị định 36/2016/NĐ-CP (sửa đổi bởi nghị định 169/2018/NĐ-CP) thì thủ tục cấp mới chứng chỉ hành nghề phân loại TTBYT được thực hiện trực tuyến tuy nhiên hiện tại trên hệ thông dmec.moh.gov.vn
– Trong thời hạn 20 ngày kề từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Y tế phải tiến hành thẩm định hồ sơ;
Trường hợp hồ sơ hợp lệ: trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày thẩm định, Bộ Y tế cấp chứng chỉ hành nghề và công khai trên cổng thông tin điện tử các thông tin sau: chứng chỉ hành nghề của người thực hiện việc phân loại và hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề cùa người thực hiện việc phân loại.
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định, Bộ Y tế phải có văn bản thông báo cho người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề để hoàn chinh hồ sơ. Văn bản thông báo phải ghi cụ thể những tài liệu can bổ sung, nội dung cần sửa đổi; Khi nhận được văn bản yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ, người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề phải sửa đổi, bổ sung theo đúng những nội dung đã được ghi trong văn bản và gửi hồ sơ bổ sung về Bộ Y tế. Sau khi tiếp nhận hồ sơ bổ sung, Bộ Y tế tiếp tục thực hiện việc thẩm định hồ sơ theo quy định tại khoản này; Trường hợp hồ sơ bồ sung hợp lệ: Bộ Y tế thực hiện việc cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại khoản này. Trường hợp hồ sơ bổ sung vẫn chưa hợp lệ: Bộ Y tế yêu cầu người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.
– Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày Bộ Y tế có văn bàn thông báo sửa đổi, bổ sung, người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề phải nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu. Sau thòi hạn trên, người đề nghị không sửa đổi, bổ sung hoặc sau 03 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ lần đầu mà hồ sơ bổ sung không đáp ứng yêu cầu thì hồ sơ đã nộp không còn giá trị.

Điều chỉnh nội dung CCHN phân loại trang thiết bị y tế

Trong một số trường hợp khi có thay đổi nội dung về chứng chỉ hành nghề phân loại trang thiết bị y tế thì sẽ phải làm thủ tục điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề phân loại trang thiết bị y tế.

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung CCHN

– Văn bản đề nghị điều chỉnh thông tin trong chứng chỉ hành nghề (mẫu 18 phụ lục I nghị định 169/2018/NĐ-CP)
– Bản gốc hoặc bản sao giấy tờ chứng minh sự thay đổi đối với trường họp thay đổi thông tin hành chính: tên, số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu cùa người thực hiện việc phân loại
– Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã qua đào tạo vê phân loại ừanệ thiết bị y tế đối vói trường hợp thay đổi phạm vi hành nghề hoặc cập nhật Giấy chứng nhận đã qua đào tạo ve phân loại trang thiết bị y tế
– Bản gốc hoặc bản sao Bản xác nhận thời gian công tác (Mẫu tại phụ lục III nghị định 169/2018/NĐ-CP). Trường hợp người thực hiện việc phân loại ừang thiết bị y tế làm việc tại nhiều cơ sở khác nhau mà thời gian công tác tại một cơ sở không đủ 24 tháng thì phải cung cấp bản xác nhận của từng cơ sở để chứng minh đủ thời gian công tác theo quy định

Trình tự điều chỉnh nội dung CCHN phân loại trang thiết bị y tế

– Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị điều chinh, Bộ Y tế phải tiến hành thẩm định ho sơ;
– Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Bộ Y tế cấp chứng chỉ hành nghề và cập nhật thông tin thay đổi trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế trong thời hạn 03 ngày làm việc.
– Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có biên bản thẩm định, Bộ Y tế phải có văn bản thông báo cho người đề nghị điều chỉnh để hoàn thiện hồ sơ. Văn bản thông báo phải ghi cụ thể những tài liệu càn bổ sung, nội dung càn sửa đổi. Khi nhận được văn bản yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ, người đề nghị điều chỉnh phải sửa đồi, bổ sung theo đúng những nội dung đã được ghi trong văn bản và gửi hồ sơ bổ sung về Bộ Y tế. Sau khi tiép nhận hồ sơ bo sung, Bộ Y tế tiếp tục thực hiện việc thẩm định hồ sơ theo quy định tại khoản này. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, thi trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có biên bản thẩm định, Bộ Y tế thực hiện việc điều chỉnh chứng chỉ hành nghề.
Trường hợp hồ sơ bổ sung vẫn chưa hợp lệ: Bộ Y tế yêu cầu người đề nghị điều chỉnh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày Bộ Y tế có văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung, người đề nghị điều chỉnh phải nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu. Sau thời hạn trên, người đề nghị không sửa đổi, bổ sung hoặc sau 03 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ lần đầu mà hồ sơ bổ sung không đáp ứng yêu cầu thì hồ sơ đã nộp không còn giá trị.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay