Liên hệ tư vấn 1900.6165

Thủ tục hủy hóa đơn

Trong quá trình hoạt động kinh doanh vì một số thay đổi mà công ty không có nhu cầu sử dụng những hóa đơn giá trị gi tăng in trước đó nữa vậy những hóa đơn này sẽ được xử lý ra sao? Bài viết này của AZLAW sẽ hưỡng dẫn thủ tục hủy hóa đơn cho quý công ty. Căn cứ theo quy định tại khoản 2, 3 điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC có quy định như sau:

2. Các trường hợp hủy hóa đơn
a) Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.
b) Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.
c) Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.
d) Các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.
3. Hủy hóa đơn của tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh
a) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy.
b) Tổ chức kinh doanh phải thành lập Hội đồng hủy hóa đơn. Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức.
Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi hủy hóa đơn.
c) Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.
d) Hồ sơ hủy hóa đơn gồm:
– Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;
– Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);
– Biên bản hủy hóa đơn;
– Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng Thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

Các trường hợp hủy hóa đơn:

 • Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa
 • Doanh nghiệp tiến hành thay đổi tên, địa chỉ,…không có nhu cầu sử dụng hóa đơn cũ nữa thì doanh nghiệp được phép hủy các hóa đơn chưa sử dụng. Nếu doanh nghiệp tự quyết định hủy hóa đơn thì thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp thông báo tới cơ quan thuế. Nếu hóa đơn bị hủy do cơ quan thuế thông báo hóa đơn đã hết giá trị sử dụng thì thời hạn hủy chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế.

Thủ tục hủy hóa đơn mà doanh nghiệp cần phải thực hiện:

 • Lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy. Bảng kiểm kê có các nội dung: tên, ký hiệu số hóa đơn, số lượng hóa đơn cần hủy…
 • Gửi thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn
 • Thành lập hội đồng hủy hóa đơn. Thành viên trong hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức. Đối với hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi hủy hóa đơn.
 • Sau khi tiến hành hủy hóa đơn thì lập biên bản hủy hóa đơn phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn. Các thành viên chịu toàn bộ trách nhiệm về việc hủy hóa đơn.
 • Thông báo kết quả hủy hóa đơn tới cơ quan thuế theo mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Hồ sơ hủy hóa đơn sẽ được lưu giữ tại công ty gồm

 • Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;
 • Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy 
 • Biên bản hủy hóa đơn;
 • Thông báo kết quả hủy hóa đơn

Trong trường hợp có vướng mắc về thủ tục huỷ hoá đơn khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật 19006165 để được hỗ trợ.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165