Liên hệ tư vấn 1900.6165
Chủ Nhật (27/09/2020)

Triệu tập hội đồng thành viên khi không đủ người tham gia

Hội đồng thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên gồm tất cả các thành viên công ty, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Điều lệ công ty quy định định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần.

Trong một số trường hợp họp hội đồng thành viên có một số lý do thành viên ở xa không tham gia được hoặc thành viên bệnh không tham gia, thành viên bất hợp tác thì đâu là giải pháp với các công ty.

Họp hội đồng thành viên khi không đủ 100%

Luật doanh nghiệp 2014 có đưa ra trường hợp này tại điều 59 cụ thể như sau: Theo triệu tập của chủ tịch hội đồng thành viên hoặc các thành viên công ty.

  • Cuộc họp hội đồng thành viên sẽ được tổ chức khi số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ
  • Nếu họp lần 1 không đủ số thành viên tham gia thì hội đồng thành viên triệu tập lần thứ hai trong thời gian 15 ngày. Cuộc họp Hội đồng thành viên triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 50% vốn điều lệ;
  • Nếu triệu tập lần 2 vẫn không đủ số thành viên tham gia thì sau 10 ngày làm việc kể từ ngày dự định họp lần 2 sẽ được phép triệu tập họp lần thứ ba. Đến lần 3 sẽ không phụ thuộc vào số thành viên dự họp nữa.

Theo hướng dẫn trên là tỷ lệ tối thiểu được quy định trong luật doanh nghiệp, trong các trường hợp cụ thể cần phải xem xét rõ tỷ lệ cụ thể theo điều lệ công ty để chính xác.

Trường hợp người không tham gia không đồng ý

Trong trường hợp cuộc họp diễn ra và đi đến quyết định. Nếu các thành viên không đồng ý với nghị quyết của hội đồng thành viên có thể yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình theo điều 52 của luật doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua nghị quyết của công ty.

Giá mua do hai bên thỏa thuận hoặc giá thị trường trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Hai bên có thể thuê thẩm định giá để xác định cụ thể giá bán.

Nếu công ty không mua lại thành viên đó có thể bán cho người khác không phải là thành viên công ty.

Một số trường hợp đặc biệt khi họp hội đồng thành viên

  • Thành viên cũ đã chết theo quy định của Điều 54 Luật doanh nghiệp 2014

    Trường hợp thành viên là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của thành viên đó là thành viên của công ty. Trường hợp thành viên là cá nhân bị Tòa án tuyên bố mất tích thì người quản lý tài sản của thành viên đó theo quy định của pháp luật về dân sự là thành viên của công ty

    Do vậy, việc gửi thông báo triệu tập hội đồng thành viên sẽ được gửi tới những đồng thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người chết. Xem cụ thể tại Quy định họp hội đồng thành viên khi thành viên công ty qua đời

  • Thành viên cũ mất tích sẽ áp dụng theo quy định của pháp luật dân sự về việc thông báo mất tích của gia đình. Nếu không sẽ coi như trường hợp triệu tập mà vắng mặt
  • Trường hợp có thành viên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự thì quyền và nghĩa vụ của thành viên đó trong công ty được thực hiện thông qua người giám hộ.
Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165