Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Hai (01/06/2020)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua ý kiến trong công ty TNHH

Khác với cơ cấu tổ chức và cách thức thông qua ý kiến của công ty cổ phần, đối với công ty TNHH cơ quan quyền lực cao nhất của công ty là hội đồng thanh viên bao gồm các thành viên góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn.

Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn họp khi có đủ ít nhất 65% (cụ thể theo điều lệ công ty) tham gia dự họp lần đầu, 50% thành viên (triệu tập lần 2 sau 15 ngày), không phụ thuộc (nếu triệu tập lần 3 sau 10 ngày)

Tương tự công ty cổ phần công ty TNHH cũng có 2 nhưng khác là hai mức 65% và 75% quyết định. Tỷ lệ % tính theo số thành viên tham gia dự họp tán thành theo điều 60 Luật doanh nghiệp 2014 cụ thể như sau

Mức biểu quyết là 65%
– Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty
– Quyết định phương hướng phát triển công ty;
– Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
– Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
– Tổ chức lại hoặc giải thể công ty.

Mức biểu quyết là 75%
Quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty

Như vậy, về tỷ lệ biểu quyết của công ty TNHH và công ty cổ phần có sự khác nhau. Do đó, khách hàng lưu ý khi lựa chọn loại hình công ty để thực hiện đầu tư

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165