Liên hệ tư vấn 1900.6165

Tỷ lệ thông qua nghị quyết của hội đồng thành viên có quy định tối thiểu không?

Theo quy định tại điều 60 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về tỷ lệ biểu quyết thông qua nghị quyết của hội đồng thành viên như sau:

Điều 60. Nghị quyết của Hội đồng thành viên
2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì quyết định về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên:
a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty quy định tại Điều 25 của Luật này;
b) Quyết định phương hướng phát triển công ty;
c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
d) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
đ) Tổ chức lại hoặc giải thể công ty.
3. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp trong các trường hợp sau đây:
a) Được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;
b) Được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành đối với quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty.

Vậy, trường hợp này luật đang quy định tỷ lệ tối thiểu để biểu quyết thông qua nghị quyết hay việc quy định tỷ lệ (nếu điều lệ không quy định) là do doanh nghiệp tuỳ nghi lựa chọn? Hiện tại đang có 2 luồng quan điểm trái ngược nhau về tỷ lệ biểu quyết thông qua ý kiến của hội đồng thành viên như sau:
Quan điểm 1: Nếu điều lệ có quy định khác thì theo điểm a, b khoản 3 điều 60 quy định khác này phải trên 65 và 75% đối với 2 trường hợp đã nêu
Quan điểm 2: Nếu điều lệ công ty quy định khác thì việc quy định là do các thành viên quyết định, có thể là 10%, 20% mà không bắt buộc phải có mức tối thiểu.

Hiện tại, theo công văn trả lời số 5636/BKHĐT-ĐKKD ngày 12/08/2019 của bộ kế hoạch đầu tư trả lời như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 6538/VPCP-ĐMDN ngày 23/7/2019 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của ông đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đề nghị hướng dẫn về tỳ lệ biểu quyết thông qua nghị quyết của Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên. về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau: Khoản 3 Điều 60 Luật Doanh nghiệp quy định:
Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp trong các trường họp sau đây:
a) Được số phiếu đại diện ít nhất 65% tồng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành, trừ trường họp quy định tại điểm b khoản này;
b) Được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viển dự họp tán thành đối với quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tồ chức lại, giải thể công ty
”.
Luật Doanh nghiệp không có quy định về tý lệ phần trăm biểu quyết tối thiếu mà Điều lệ công ty quy định để thông qua nghị quyết của Hội đồng thành viên.

Vấn đề này vẫn đang có khá nhiều tranh cãi, bạn đọc có thể có quan điểm riêng của mình. Tuy nhiên theo quan điểm của AZLAW thì quan điểm số 2 là đúng. Vì tại mệnh đều của điều 60 luật doanh doanh nghiệp là điều kiện NẾU THÌ do vậy khi điều lệ công ty đã quy định khác thì không cần quan tâm vế sau. Ví dụ tại khoản 1 điều 144 về cuộc họp đại hội đồng cổ đông thì điều kiện tối thiểu quy định trước, điều kiện sau là quy định khác nên đây là mệnh đề VÀ.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165