Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Năm (27/02/2020)AZLAW

Xin chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động

Trước khi tiến hành sử dụng lao động nước ngoài các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam phải xin chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động. Việc chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động sẽ do chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản chấp thuận cho người sử dụng lao động về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc.

Chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động là một trong những tài liệu không thể thiếu để xin giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Việt Nam.

Thủ tục xin chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động

Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải trình về nhu cầusử dụng người lao động nước ngoài theo mẫu 01 thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh(sau đây được viết tắt là cơ quan chấp thuận). Nếu thay đổi nhu cầu sử dụng lao động dùng mẫu 02
Lưu ý: Hiện nay việc chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động có thể thực hiện online tại địa chỉ http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn khách hàng có thể tham khảo video dưới đây:

Trình tự xin chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động

Trong vòng 15 ngày (12 ngày đối với hồ sơ nộp online) kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình sử dụng lao động, cơ quan chấp thuận thông báo việc chấp thuận sử dụng lao động cho tổ chức, doanh nghiệp xin giải trình nhu cầu sử dụng lao động.

Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXHngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thihành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–
Số: ……………..
V/v giải trình nhu cầu sử
dụng người lao động nước ngoài
……., ngày…..tháng…..năm……..

Kính gửi: ………………………………………………………. (1)

Thông tin về doanh nghiệp/tổ chức: tên doanh nghiệp/tổ chức, địa chỉ, điện thoại, fax, email, website, giấy phép kinh doanh/hoạt động, lĩnh vực kinh doanh/hoạt động, người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email)
Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài như sau:
1. Vị trí công việc 1: (Lựa chọn 1 trong 4 vị trí công việc: nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật).
– Chức danh công việc: (do doanh nghiệp/tổ chức tự kê khai, ví dụ: kế toán, giám sát công trình v.v…)
– Số lượng (người):
– Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm):
– Lý do sử dụng người lao động nước ngoài:
2. Vị trí công việc 2: (nếu có) (Lựa chọn 1 trong 4 vị trí công việc: nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật).
– Chức danh công việc: (do doanh nghiệp/tổ chức tự kê khai, ví dụ: kế toán, giám sát công trình v.v…)
– Số lượng (người):
– Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm):
– Lý do sử dụng người lao động nước ngoài:
3. Vị trí công việc… (nếu có)
Đề nghị ….(2) xem xét, thẩm định và chấp thuận.
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu:……….
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: (1) (2) Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)/Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố…

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

HOTLINE: 19006165