Thứ Bảy (18/05/2024)

Mẫu đơn xin về sớm 30 phút vì hành kinh

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Mẫu đơn xin về sớm 30 phút vì hành kinh do công ty Luật soạn thảo cho các chị em.

Theo quy định tại khoản 4 điều 137 bộ luật lao động năm 2019 quy định về việc lao động nữ được nghỉ 30 phút mỗi ngày trong thời gian hành kinh như sau:

Điều 137. Bảo vệ thai sản
4. Lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ mỗi ngày 30 phút, trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

Theo đó, AZLAW gửi tới quý khách hàng mẫu đơn xin nghỉ sớm vì hành kinh đã được soạn sẵn để phục vụ chị, em đảm bảo sức khoẻ trong quá trình làm việc.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____***_____

ĐƠN XIN PHÉP
Về sớm 30 phút

Kính gửi: …………………………([1])
Tôi tên là: …………………………([2]) sinh ngày…………………………([3]) hiện đang làm việc tại
Phòng/Ban/Tổ/Nhóm…………………………([4]) của Công ty …………………………([5])
Tôi xin phép được về sớm 30 phút từ Thứ… ngày… tháng… năm 20… đến Thứ… ngày… tháng… năm 20…([6]).
Lý do về sớm: Dự định những ngày này là khoảng thời gian tôi hành kinh theo quy định tại Khoản 4 Điều 137 của Bộ Luật Lao động 2019.
Rất mong …………………………([7]) phê duyệt.
Trân trọng cảm ơn!

………………([8])
(Phê duyệt và ký tên)………………………([9])
…………([10]), ngày …/…/20..([11])
Người làm đơn(Ký tên)…………………………([12])

[1] Tên của đơn vị Công tác hoặc người có thẩm quyền duyệt đơn xin phép.
[2] Họ và tên của người xin phép.
[3] Ngày, tháng, năm sinh của người xin phép.
[4] Vị trí làm việc hiện tại.
[5] Tên của Công ty.
[6] Thứ, ngày, tháng, năm của ngày làm việc xin về sớm.
[7] Chức danh của người có thẩm quyền phê duyệt.
[8] Chức danh của người có thẩm quyền phê duyệt.
[9] Họ và tên của người có thẩm quyền phê duyệt.
[10] Đơn vị hành chính cấp xã hoặc huyện hoặc tỉnh của nơi công tác.
[11] Ngày, tháng, năm làm đơn.
[12] Họ và tên của người làm đơn.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan