Thứ Năm (29/02/2024)

Đầu tư


Hướng dẫn thủ tục thanh tra báo cáo giám sát, điều chỉnh dự án đầu tư tại Hà Nội

Hướng dẫn thủ tục thanh tra báo cáo giám sát, điều chỉnh dự án đầu tư tại Hà Nội

Vừa qua, nhiều doanh nghiệp FDI tại Hà Nội khi điều chỉnh GCNĐK đầu tư đều nhận được thông báo về việc thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện dự án đầu tư và liên hệ thanh tra trước khi thực thiện thủ tục điều chỉnh. Sau đây là quy trình thực hiện để làm việc với thanh tra do AZLAW thực hiện.