Chủ Nhật (23/06/2024)

Thông báo 918/TB-KH&ĐT ngày 16 tháng 9 năm 2016

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Thông báo số 918/TB-KH&ĐT, ngày 16 tháng 09 năm 2016 về việc giải quyết hồ sơ đăng ký đầu tư hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài

Thông báo số 918/TB-KH&ĐT, ngày 16 tháng 09 năm 2016 về việc giải quyết hồ sơ đăng ký đầu tư hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài

Luật Đầu tư năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015. Theo quy định tại khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư “Điều kiện đầu tư kinh doanh quy định  tại các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành trái với các quy định tại khoản 3 Điều 7 Luật này hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2016”. Sau ngày 01/07/2016, điều kiện đầu tư kinh doanh đối với lĩnh mua bán hàng hóa vẫn chưa được công bố. Do vậy để đảm bảo nguyên tắc giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư năm 2014, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội thông báo về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa áp dụng kể từ ngày 01/09/2016 như sau:

1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án/ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án bổ sung mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa: Thực hiện theo thủ tục và thời hạn cấp/ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư nước ngoài không thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 37 và Điều 40 Luật Đầu tư 2014. Giấy chứng nhận đăng ký đầu  tư chỉ ghi nhận mục tiêu Hoạt động mua bán hàng hóa, cụ thể: Thực hiện quyền xuất khẩu/ thực hiện quyền nhập khẩu/ thực hiện quyền phân phốikhông ghi nhận tên nhóm hàng/ mặt hàng kèm theo mã HS.

Đối với những ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không được quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp luật Việt Nam chưa có quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài: Thực hiện theo quy định tại khoản đ Điều 10 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương và Bộ quản lý ngành (nếu cần) để xem xét, quyết định việc cấp/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Nhà đầu tư nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận  Tiếp nhận hồ sơ “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, số 16 Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

2. Thủ tục cấp/điều chỉnh Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ: Thực hiện theo thủ tục và thời hạn quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 23/04/2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị cấp/điều chỉnh Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đén Sở Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ theo Quyết định số 5558/QĐ-UBND ngày 17/06/2009 của UBND thành phố Hà Nội) để giải quyết và trình UBND thành phố Hà Nội cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo thẩm quyền. Việc cấp giấy phép hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa chỉ được thực hiện sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ Công thương theo quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ, Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 23/4/2013 của Bộ Công Thương. Tên nhóm hàng, mặt hàng kèm theo mã HS được ghi nhận tại Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cấp cho Doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ tại Bộ phận “Văn thư” và nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

3. Nội dung chuyển tiếp: Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư,  Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ trước ngày 01/09/2016 để thực hiện hoạt động mua bán hóa vá các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tiếp tục hoạt động theo Giấy phép đã được cấp. Trường hợp có điều chỉnh nội dung hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa thì làm thủ tục điều chỉnh nội dung mục tiêu dự án tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư; điều chỉnh nội dung hoạt động mua bán hàng hóa tại Giấy phép kinh doanh, Giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ theo quy định của Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ, Thông tư số 08/2013/BCT ngày 23/4/2013 của Bộ Công Thương.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan