Thứ Bảy (21/05/2022)

Đăng ký thông tin nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia

Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thông tin nhà thầu trên hệ thống đấu thầu quốc gia http://muasamcong.mpi.gov.vn

Theo quy định tại điều 5 luật đấu thầu 2013, một trong những điều kiện để trở thành nhà thầu là “Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia“. Hệ thống đấu thầu quốc gia ở đây là http://muasamcong.mpi.gov.vn. Do vậy, việc đăng ký thông tin (tài khoản) trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là bắt buộc trước khi tham gia đấu thầu. Tại thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng cũng quy định:

Điều 37. Hướng dẫn thi hành
1. Lộ trình đăng ký thông tin nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Bắt đầu từ ngày 01/7/2016, trước thời điểm đóng thầu 02 ngày làm việc, nhà thầu, nhà đầu tư chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không được tham dự thầu đối với các gói thầu, dự án có hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các Điều 20, 21, 22, 23, 24, 25 và 26 của Luật Đấu thầu.

Thủ tục đăng ký thông tin nhà thầu

Yêu cầu hệ thống theo quy định tại điều 5 thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC

Điều 5. Điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin
Để tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, bên mời thầu, nhà thầu, nhà đầu tư phải đáp ứng yêu cầu về hạ tầng công nghệ thông tin như sau:
1. Đường truyền Internet:
a) Có kết nối đến Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
b) Mở các cổng (port): 8070, 8080, 8081, 8082, 4502, 4503, 9000.
2. Yêu cầu máy tính:
a) Hệ điều hành: Windows;
b) Trình duyệt Internet Explorer.

Trình tự đăng ký thông tin nhà thầu trên mạng đấu thầu theo điều 6 thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC

Điều 6. Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
1. Đối với bên mời thầu
a) Quy trình đăng ký:
Bên mời thầu thực hiện đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo các bước sau:
– Bước 1: Nhấn nút “Đăng ký” trên trang chủ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để thực hiện đăng ký tư cách bên mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và gửi hồ sơ đăng ký trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến Tổ chức vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
– Bước 2: Kiểm tra trạng thái phê duyệt đăng ký;
– Bước 3: Nhận chứng thư số;
– Bước 4: Đăng ký thông tin người sử dụng chứng thư số.
b) Hồ sơ đăng ký bao gồm:
– Đơn đăng ký bên mời thầu (do Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tạo ra trong quá trình khai báo thông tin ở bước 1 Điểm a Khoản này);
– Bản chụp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của bên mời thầu đăng ký;
– Bản chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của bên mời thầu đăng ký;
c) Xử lý hồ sơ đăng ký
Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký, Tổ chức vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia kiểm tra, đối chiếu tính chính xác của bản đăng ký điện tử trên Hệ thống và hồ sơ đăng ký bằng văn bản do bên mời thầu gửi đến. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, bên mời thầu được đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Tổ chức vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia có trách nhiệm thông báo lý do trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và hướng dẫn bên mời thầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ, bản đăng ký cho phù hợp.
Chi tiết các bước thực hiện theo Hướng dẫn sử dụng trên trang chủ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và hỗ trợ của Tổ chức vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
d) Thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo các bước sau:
– Bước 1: Đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
– Bước 2: Thực hiện chỉnh sửa, bổ sung thông tin đã đăng ký;
– Bước 3: Gửi văn bản đề nghị thay đổi, bổ sung thông tin và các văn bản có liên quan đến việc thay đổi, bổ sung thông tin đến Tổ chức vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký và các văn bản có liên quan, Tổ chức vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia kiểm tra tính chính xác của việc thay đổi, bổ sung trên mạng và thông tin thay đổi, bổ sung bằng văn bản do bên mời thầu gửi đến và chấp thuận việc thay đổi, bổ sung trường hợp thông tin chính xác. Trường hợp thông tin thay đổi, bổ sung trên mạng và trong văn bản không phù hợp, Tổ chức vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia có trách nhiệm thông báo trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và hướng dẫn bên mời thầu sửa đổi cho phù hợp.
2. Đối với nhà thầu, nhà đầu tư
a) Quy trình đăng ký:
Nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo các bước sau:
– Bước 1: Nhấn nút “Đăng ký” trên trang chủ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để thực hiện đăng ký tư cách nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và gửi hồ sơ đăng ký trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến Tổ chức vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
– Bước 2: Thanh toán chi phí tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 31 của Thông tư này;
– Bước 3: Kiểm tra trạng thái phê duyệt đăng ký;
– Bước 4: Nhận chứng thư số;
– Bước 5: Đăng ký thông tin người sử dụng chứng thư số.
b) Hồ sơ đăng ký bao gồm:
– Đơn đăng ký nhà thầu (do Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tạo ra trong quá trình khai báo thông tin ở bước 1 Điểm a Khoản này);
– Bản chụp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của nhà thầu, nhà đầu tư đăng ký;
– Bản chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, nhà đầu tư đăng ký.
c) Xử lý hồ sơ đăng ký
Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký, Tổ chức vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia kiểm tra, đối chiếu tính chính xác của đơn đăng ký nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống và hồ sơ đăng ký bằng văn bản do nhà thầu, nhà đầu tư gửi đến. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, nhà thầu, nhà đầu tư được đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Tổ chức vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia có trách nhiệm thông báo lý do trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và hướng dẫn nhà thầu, nhà đầu tư bổ sung, sửa đổi hồ sơ, bản đăng ký cho phù hợp.
d) Thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký:
– Bước 1: Đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
– Bước 2: Thực hiện chỉnh sửa, bổ sung thông tin đã đăng ký;
– Bước 3: Gửi văn bản đề nghị thay đổi, bổ sung thông tin và các văn bản có liên quan đến việc thay đổi, bổ sung thông tin đến Tổ chức vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký và các văn bản có liên quan, Tổ chức vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia kiểm tra tính chính xác của việc thay đổi, bổ sung trên mạng và thông tin thay đổi, bổ sung bằng văn bản do nhà thầu, nhà đầu tư gửi đến và chấp thuận việc thay đổi, bổ sung trường hợp thông tin chính xác. Trường hợp thông tin thay đổi, bổ sung trên mạng và trong văn bản không phù hợp, Tổ chức vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia có trách nhiệm thông báo trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và hướng dẫn nhà thầu, nhà đầu tư sửa đổi cho phù hợp.
Chi tiết các bước thực hiện theo Hướng dẫn sử dụng được đăng tải trên trang chủ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và hỗ trợ của Tổ chức vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
3. In bản xác nhận đã đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Bên mời thầu, nhà thầu và nhà đầu tư sau khi hoàn thành đăng ký có thể tự in bản xác nhận đã đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trực tiếp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Chi tiết các bước in bản xác nhận đã đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thực hiện theo Hướng dẫn sử dụng được đăng tải trên trang chủ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Xem thêm: Cài đặt môi trường hệ thống đấu thầu quốc gia

Dịch vụ đăng ký thông tin nhà thầu

Đối với các trường hợp cần đăng ký thông tin trên hệ thống đấu thầu quốc gia có thể sử dụng dịch vụ của AZLAW để thực hiện. Cụ thể như sau:
Đăng ký thông tin nhà thầu: Đăng ký thông tin nhà thầu, nhận chứng thư số đấu thầu, cài đặt môi trường và hướng dẫn sử dụng chứng thư số.
Đăng ký thêm chứng thư số nhà thầu: Đăng ký, nhận chứng thư số đấu thầu, cài đặt môi trường và hướng dẫn sử dụng
Thay đổi thông tin nhà thầu: Thay đổi tên đơn vị, đại diện pháp luật, người phụ trách đấu thầu, địa chỉ đơn vị, email, số điện thoại của nhà thầu
Cấp lại mật khẩu chứng thư số hệ thống đấu thầu

Thông tin cần cung cấp:
– Bản scan ĐKKD, quyết định thành lập
– Bản scan giấy tờ pháp lý của đại diện theo pháp luật

Lệ phí theo quy định tại mục 2 Phụ lục III Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC:
– Bên mời thầu: Miễn phí
– Nhà thầu: 550.000 VNĐ (Đã bao gồm VAT). Hóa đơn điện tử sẽ được gửi về email sau khi đăng ký thành công. Chưa bao gồm phí dịch vụ của AZLAW

Thời gian thực hiện:
– Gói tiêu chuẩn: 3 ngày làm việc
– Gói nhanh: Thực hiện trong ngày

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay