Thứ Ba (16/04/2024)

Giấy phép

Thay đổi người đứng đầu tổ chức khoa học công nghệ

Thay đổi người đứng đầu tổ chức khoa học công nghệ

Đối với các tổ chức có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ khi có sự thay đổi người đứng đầu của tổ chức thì người đứng đầu phải đáp ứng điều kiện gì? Thủ tục thay đổi người đứng đầu...