Liên hệ tư vấn 1900.6165
Chủ Nhật, Tháng Mười 21

Doanh nghiệp

Điều lệ của công ty có cần phải ký nháy từng trang

Điều lệ của công ty có cần phải ký nháy từng trang

Điều lệ công ty là một trong những văn bản quan trong của doanh nghiệp, điều lệ công ty có thể coi là bộ luật nhỏ của doanh nghiêp. Tuy nhiên về mặt thể thức và hình thức điều lệ n
Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

Thủ tục sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

Công ty mua lại cổ phần của cổ đông

Công ty mua lại cổ phần của cổ đông

Bổ sung, cập nhật nội dung đăng ký kinh doanh

Bổ sung, cập nhật nội dung đăng ký kinh doanh

Xác định người có quyền và lợi ích liên quan trong doanh nghiệp

Xác định người có quyền và lợi ích liên quan trong doanh nghiệp