Thứ Hai (22/07/2024)

Khai lệ phí môn bài cho đơn vị trực thuộc

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Khai lệ phí môn bài cho địa điểm kinh doanh khác tỉnh như thế nào? Cách lập tờ khai lệ phí môn bài cho địa điểm kinh doanh khác tỉnh

Lệ phí môn bài là khoản lệ phí phải nộp bắt buộc đối với các đơn vị, tổ chức, công ty khi bắt đầu hoạt động kinh doanh…tuy nhiên đối với các đơn vị trực thuộc nhiều người chưa rõ về việc khai nộp lệ phí môn bài như thế nào? Trong bài viết này AZLAW sẽ hướng dẫn cụ thể về việc khai và nộp lệ phí môn bài cho đơn vị trực thuộc.

Về hình thức khai lệ phí môn bài cho đơn vị trực thuộc

Đối với lệ phí môn bài khai cho đơn vị trực thuộc cũng tương tự như khai cho đơn vị chủ quản gồm 3 cách chính:
– Khai bằng tời khai giấy mẫu 01/LPMB theo thông tư 80/2021/TT-BTC
– Khai qua phần mềm HTKK và nộp trên trang thuedientu.gdt.gov.vn (cần chữ ký số)
– Khai trực tiếp trên trang thuedientu.gdt.gov.vn (cần chữ ký số)
Lưu ý: Hiện nay đa số các cơ quan thuế điều yêu cầu đơn vị nộp hồ sơ qua mạng do đó nếu có nhu cầu nộp trực tiếp đơn vị vui lòng liên hệ trước cơ quan thuế để kiểm tra

Xem thêm: Đăng ký mã số thuế cho địa điểm kinh doanh

Nộp tờ khai lệ phí môn bài cho đơn vị trực thuộc tại đâu

Đơn vị trực thuộc bao gồm chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phân biệt ra 2 loại là cùng địa phương và khác địa phương (khác tỉnh, thành phố). Trước đây việc nộp lệ phí môn bài theo nghị định 139/2016/NĐ-CP tuy nhiên hiện nay được thông nhất theo luật quản lý thuế 2019 và nghị định 126/2020/NĐ-CP như sau:

Điều 11. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế
Người nộp thuế thực hiện các quy định về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 45 Luật Quản lý thuế và các quy định sau đây:
1. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế có nhiều hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý thuế là cơ quan thuế nơi có hoạt động kinh doanh khác tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính đối với các trường hợp sau đây:
k) Khai lệ phí môn bài tại nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.

Theo nghị định 126/2020/NĐ-CP

Điều 56. Địa điểm và hình thức nộp thuế
1. Người nộp thuế nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định sau đây:
a) Tại Kho bạc Nhà nước;
b) Tại cơ quan quản lý thuế nơi tiếp nhận hồ sơ khai thuế;
c) Thông qua tổ chức được cơ quan quản lý thuế ủy nhiệm thu thuế;
d) Thông qua ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Luật quản lý thuế 2019

Lưu ý: Hiện tại theo quy định tại nghị định 01/2021/NĐ-CP địa điểm kinh doanh có thể lập khác tỉnh đối với trụ sở chính mà không cần thành lập chi nhánh, đối với trường hợp này theo quy định của thông tư 302/2016/TT-BTC việc khai lệ phí môn bài tại cơ quan thuế nơi đặt địa điểm kinh doanh, trên tờ khai lệ phí môn bài không ghi mã số thuế (vì địa điểm kinh doanh không có mã số thuế).

Thời hạn khai lệ phí môn bài cho đơn vị trực thuộc

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP thời hạn nộp lệ phí môn bài được quy định như sau:

Điều 10. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của các khoản thu về đất, lệ phí môn bài, lệ phí trước bạ, tiền cấp quyền và các khoản thu khác theo pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công
Người nộp thuế thực hiện quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Điều 44 Luật Quản lý thuế. Đối với thời hạn nộp hồ sơ khai của các khoản thu về đất, lệ phí môn bài, lệ phí trước bạ, tiền cấp quyền và các khoản thu khác theo pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại khoản 5 Điều 44 Luật Quản lý thuế được thực hiện như sau:
1. Lệ phí môn bài
a) Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.
b) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định doanh thu làm căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp và thông báo cho người nộp lệ phí môn bài thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định này.

Khai và nộp lệ phí môn bài cho địa điểm kinh doanh khác tỉnh

Đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh, theo quy định hiện nay sẽ không đăng ký mã số thuế riêng được. Tham khảo thêm tại công văn số 13133/CTHN-TTHT ngày 26/04/2021 của cục thuế thành phố Hà Nội

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư 39/2014/TT-BTC và Khoản 3 Điều 1 Thông tư 37/2017/TT-BTCtrường hợp Công ty có trụ sở tại tỉnh A, có thành lập địa điểm kinh doanh tại các tỉnh thành phố khác trụ sở chính thì:
– Về đăng ký thuế: Hiện nay, theo Thông tư 105/2020/TT-BTC không có quy định về cấp mã 13 số cho địa điểm kinh doanh (có hiệu lực từ ngày 17/01/2021)
– Về lệ phí môn bài: Công ty Khai lệ phí môn bài tại nơi có địa điểm kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.
– Về thông báo phát hành hóa đơn: Công ty thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 37/2017/TT-BTC.
– Về kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng: Trường hợp Công ty có hoạt động kinh doanh ở nhiều địa bàn cấp tỉnh khác nơi có trụ sở chính thì Công ty thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Do vậy, việc khai thuế sẽ khai online qua cổng thông tin thuedientu.gdt.gov.vn. Đối với tiền nộp lệ phí môn bài đơn vị liên hệ cơ quan thuế nơi đặt địa điểm kinh doanh để được hướng dẫn

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan