Thứ Hai (22/07/2024)

Khái niệm, đặc điểm công ty TNHH hai thành viên trở lên

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Khái niệm, đặc điểm của loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên. Tư vấn pháp luật về công ty TNHH hai thành viên

Khi thành lập doanh nghiệp, để lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với điều kiện và định hướng phát triển có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Để hiểu rõ hơn, lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp theo quy định của luật hiện hành, Công ty TNHH AZLAW chúng tôi đưa ra những phân tích về đặc điểm, ưu điểm và hạn chế loại hình doanh nghiệp phổ biến hiên nay đó là Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Công ty TNHH hai thành viên là gì?

Theo quy định tại khoản 7 điều 4 luật doanh nghiệp 2020 có giải thích về công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên như sau:

Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
6. Công ty bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh.
7. Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Cụ thể tại điều 46 quy định

Điều 46. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 của Luật này. Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 51, 52 và 53 của Luật này.
2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
3. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.
4. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ phải tuân thủ quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật này.

Đặc điểm của loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên

Loại hình Công ty TNHH có hai thành viên trở lên được quy định tại mục 1, chương III ( từ điều 46 đến điều 73 Luật Doanh nghiệp 2020). Theo đó, loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên có những đặc điểm sau:
Về thành viên: Thành viên của công ty có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên tối thiểu là hai và tối đa không vượt qua năm mươi thành viên. Quy định về số lượng thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên khác với loại hình công ty cổ phần cổ đông trong công ty tối thiểu là 3 và không hạn chế số lượng tối đa
Về vốn: Vốn điều lệ của công ty không nhất thiết phải chia thành những phần có giá trị bằng nhau như công ty cổ phần. Mà vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty
Về trách nhiệm của thành viên: Các thành viên của Công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty. Công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi tài sản của công ty. Điều này hạn chế rủi ro cho các thành viên trong công ty khi góp vốn kinh doanh
Về tư cách pháp nhân: Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Huy động vốn: Công ty TNHH hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần. Điều này hoàn toàn khác so với việc huy động vốn của công ty cổ phần (được phát hành cổ phần).
Cơ cấu tổ chức: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.

Ưu điểm và hạn chế của loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên

Ưu điểm: Căn cứ theo quy định trong luật doanh nghiệp năm 2020 về loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên, chúng tôi thấy rằng loại hình doanh nghiệp này có những ưu điểm như sau:
Một là, do có tư cách pháp nhân nên các thành viên công ty chỉ chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho người góp vốn;
Hai là, số lượng thành viên công ty TNHH không nhiều, tối đa là 50 thành viên nên việc quản lý, điều hành công ty không phức tạp;
Ba là, công ty có tư cách pháp nhân nên tạo được sự tin cậy của các đối tác trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Nhược điểm: Việc huy động vốn của công ty TNHH bị hạn chế do không có quyền phát hành cổ phần, điều này đã gây khó khăn cho công ty khi chủ đầu tư muốn huy động thêm vốn bên ngoài để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan