Thứ Tư (24/07/2024)

Hợp đồng lao động nhiều nơi? Quyền lợi, bảo hiểm như thế nào?

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Người lao động có thể ký hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động hay không? Pháp luật quy định như thế nào về trường hợp ký hợp đồng lao động với nhiều công ty?

Ngoài ra trường hợp này các quyền lợi của người lao động sẽ được giải quyết như thế nào khi ký hợp đồng lao động nhiều nơi? Bài viết sẽ cung cấp đầy đủ các kiến thức pháp lý liên quan đến vấn đề này.

Ký hợp đồng lao động nhiều nơi là gì?

Theo quy định tại Điều 19 Bộ luật Lao động 2019 quy định về việc ký hợp đồng lao động nhiều nơi với nhiều người sử dụng lao động như sau:

Điều 19. Giao kết nhiều hợp đồng lao động
1. Người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.
2. Người lao động đồng thời giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động.

Theo quy định trên việc ký hợp đồng lao động nhiều nơi là việc một cá nhân tiến hành ký hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động để làm việc đồng thời cho các người sử dụng lao động này

Đóng BHXH với người lao động nhiều nơi

Căn cứ Khoản 4 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về đóng BHXH với lao động làm việc nhiều nơi như sau:

Điều 85. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
4. Người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 2 của Luật này mà giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì chỉ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều này đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên.

Đóng BHTN với người lao động nhiều nơi

Bên cạnh đó, Khoản 1 Điều 43 Luật việc làm 2013 quy định:

Điều 43. Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp
1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:
a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;
b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;
c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.
Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Đống BHYT với người lao động nhiều nơi

Theo điều 1 của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi số 46/2014/QH13. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 như sau:Trường hợp đối tượng phải tham gia BHYT có thêm một hoặc nhiều hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì đóng bảo hiểm y tế theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất.

Điều 1.
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế:
7. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 như sau:
Điều 13. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế
2. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.
Trường hợp đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 của Luật này có thêm một hoặc nhiều hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì đóng bảo hiểm y tế theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất.
Trường hợp đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 của Luật này đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo thứ tự như sau: do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, do ngân sách nhà nước đóng, do đối tượng và Ủy ban nhân dân cấp xã đóng.
3. Tất cả thành viên thuộc hộ gia đình 

Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Theo khoản 1 điều 21 của Quyết định 595/QĐ-BHXH: trường hợp người lao động giao kết HĐLĐ với nhiều người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động phải đóng BHTNLĐ, BNN theo từng HĐLĐ đã giao kết nếu người lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc.

Tổng kết đối với người sử dụng lao động ký hợp đồng nhiều nơi

BHXH: Đóng theo hợp đồng lao động đầu tiên

BHTN: Theo hợp đồng lao động đầu tiên

BHYT: Theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao hơn

BHTNLĐ, BNN: Tham gia với tất cả hợp đồng từ đủ 1 tháng trở lên (Các nơi ký dưới 1 tháng không phải đóng)
Lưu ý: Đối với bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì trách nhiệm đóng thuộc về doanh nghiệp (người sử dụng lao động). Còn người lao động không bị trích trừ tiền lương đối với khoản này

Xem thêm: Hợp đồng lao động là gì?

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan