Thứ Bảy (18/05/2024)

Nghị quyết hội nghị thành lập hợp tác xã

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Mẫu nghị quyết hội nghị thành lập hợp tác xã áp dụng đối với thủ tục thành lập hợp tác xã để khách hàng tham khảo

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày …. tháng …. năm 20…

NGHỊ QUYẾT
Hội nghị thành lập Hợp tác xã ………………………………………………

Sau thời gian tuyên truyền vận động, đư­ợc sự đồng ý của Lãnh đạo cấp trên, nhóm Sáng lập viên tổ chức Hội nghị thành lập hợp tác xã gồm:
1. ………………………………………………………………………………………………………;
2. ………………………………………………………………………………………………………;
3. ……………………………………………………………………………………………………….
Cùng ……… thành viên của HTX (vắng:…. – lý do:…………………………………).
Trong 1 buổi làm việc khẩn trương với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012, các văn bản pháp luật liên quan và hướng dẫn của cấp trên, Hội nghị đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

I. Tán thành Điều lệ hợp tác xã …………………………………………..; Phương án sản xuất, kinh doanh; Danh sách thành viên Hợp tác xã.
II. Bầu Hội đồng Quản trị Hợp tác xã gồm … thành viên, bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Lựa chọn đồng chí Chủ tịch HĐQT (hoặc thành viên HĐQT) làm Giám đốc (Tổng Giám đốc HTX) hoặc thuê Giám đốc (Tổng Giám đốc HTX) ngoài;
Thống nhất thành lập Ban Kiểm soát HTX, bầu Ban Kiểm soát HTX gồm … thành viên, bầu Trưởng Ban Kiểm soát HTX.
(Hoặc thống nhất việc không thành lập Ban Kiểm soát mà chỉ bầu Kiểm soát viên HTX)
III. Giao trách nhiệm cho Hội đồng Quản trị HTX xây dựng Nội quy, Quy chế hoạt động của HTX; Triển khai thực hiện nghiêm túc Điều lệ, Phương án sản xuất, kinh doanh; Quản lý, điều hành HTX hoạt động tốt, mang lại hiệu quả cao.
Nghị quyết đã đ­ược thông qua tại Hội nghị và được Hội nghị biểu quyết nhất trí 100%./.

Chủ toạThư ký

Tham khảo: Thủ tục thành lập hợp tác xã

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan