Thứ Hai (22/07/2024)

Cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Các trường hợp bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp? Quy định khi bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

Ngoài các trường hợp đăng ký, thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định, một số trường hợp phải cập nhật, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh theo hướng dẫn tại điều 63 nghị định 01/2021/NĐ-CP bao gồm:

Điều 63. Cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
1. Khi đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp có trách nhiệm bổ sung thông tin còn thiếu về số điện thoại của doanh nghiệp trong hồ sơ. Trường hợp doanh nghiệp không bổ sung thông tin về số điện thoại thì hồ sơ đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được coi là không hợp lệ.
2. Doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện việc cập nhật, bổ sung thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật Doanh nghiệp, như sau:
a) Trường hợp doanh nghiệp cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thuộc các trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quy định từ Điều 47 đến Điều 55 Nghị định này, doanh nghiệp gửi thông báo đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo, xem xét tính hợp lệ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp;
b) Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quy định tại các điều từ Điều 56 đến Điều 60 Nghị định này thì doanh nghiệp gửi thông báo đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
3. Doanh nghiệp không phải trả phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp cập nhật, bổ sung thông tin về số điện thoại, số fax, thư điện tử, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính và các trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

Trường hợp cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp

Theo đó, các trường hợp phải bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp gồm các trường hợp sau đây:

1. Cập nhật, bổ sung địa chỉ do thay đổi địa giới hành chính: Các trường hợp doanh nghiệp không thay đổi địa chỉ nhưng do quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi địa giới hành chính dẫn tới thay đổi địa chỉ ghi trên đăng ký doanh nghiệp của công ty

2. Cập nhật, bổ sung thông tin liên hệ của doanh nghiệp: Các thông tin liên hệ của doanh nghiệp bao gồm số điện thoại, email, website của doanh nghiệp.

Lưu ý: Khi thay đổi đăng ký doanh nghiệp nếu doanh nghiệp chưa có số điện thoại thì hồ sơ sẽ bị coi là không hợp lệ và sẽ bị yêu cầu bổ sung

3. Cập nhật, bổ sung thông tin giấy tờ pháp lý: Các thông tin CMND/CCCD, hộ chiếu của thành viên góp vốn, đại diện theo pháp luật của công ty sẽ cần thay đổi khi

4. Cập nhật ngành, nghề kinh doanh do chưa phù hợp mã ngành kinh tế theo quyết định 27/2018/QĐ-TTg

Thủ tục cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp

Để cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp, chúng ta chuẩn bị hồ sơ gồm:
– Thông báo cập nhật, bổ sung (mẫu II-5 thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)
Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp
– Giấy tờ pháp lý của người thực hiện thủ tục

Hồ sơ có thể gửi qua mạng hoặc trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh (riêng tại Hà Nội phải gửi qua mạng 100%). Thời hạn giải quyết 3 ngày làm việc.

PHỤ LỤC II-5 theo thông tư 01/2021/TT-BKHĐT

TÊN DOANH NGHIỆP
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …………..… …, ngày… … tháng… … năm … …

THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………..

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):
Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: …………………………………………………………………

Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên)1

1 Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này.

Câu hỏi thường gặp

Cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp có mất phí không?

Các trường hợp cập nhật số điện thoại, số fax, thư điện tử, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính thì không cần nộp phí.

Cập nhật CCCD của thành viên công ty, đại diện theo pháp luật có mất phí?

Việc cập nhật CCCD làm thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh mất 100.000 VNĐ phí công bố thông tin.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan