Thứ Bảy (20/07/2024)

Thủ tục thay đổi người đứng đầu chi nhánh

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Thay đổi giám đốc chi nhánh phải làm gì? Hồ sơ thay đổi trưởng chi nhánh công ty? Thủ tục thay đổi người đứng đầu chi nhánh

Người đứng đầu chi nhánh là ai?

Người đại diện chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện các công việc mà Giám đốc (Tổng giám đốc) của công ty ủy quyền. Luật doanh nghiệp 2020 không có quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu chi nhánh. Vi vậy, nhiệm vụ, quyền hạn của người đứng đầu chi nhánh do công ty chủ quản quyết định. Người đại diện của của nhánh giữ vai trò quan trọng, đại diện cho chi nhánh thực hiện các hoạt động  của chi nhánh. Người đứng đầu chi nhánh có thể được gọi dưới tên giám đốc chi nhánh, trưởng chi nhánh.

Thủ tục thay đổi người đứng đầu chi nhánh

Nhưng trong có quá trình hoạt động do nhiều lý do khách quan khác nhau mà có thể dẫn tới việc thay đổi nhân sự để phù hợp với hoạt động của công ty. Để thay đổi người đại diện chi nhánh doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục theo như quy định của pháp luật. Khoản 2 điều 62 Nghị định 01/2021/NĐ-CP có quy định như sau:

Điều 62. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
2. Khi thay đổi các nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Trường hợp thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, kèm theo thông báo phải có bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.
Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Theo đó, doanh nghiệp cần lựa chọn người đứng đầu chi nhánh là người lao động trong công ty, cổ đông, thành viên trong công ty hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty.

Hồ sơ thay đổi người đứng đầu chi nhánh theo quy định tại khoản 2 điều 62 nghị định 01/2021/NĐ-CP bao gồm:
– Thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh (Mẫu tại thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)
– Bản sao giấy tờ pháp lý của người đứng đầu chi nhánh
Uỷ quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp
– Bản sao giấy tờ pháp lý của của người nộp hồ sơ

Thủ tục thay đổi người đứng đầu chi nhánh
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định, khai hồ sơ vào thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh
Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng ĐKKD nơi chi nhánh đặt địa chỉ
Bước 3: Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ phòng ĐKKD chấp thuận hồ sơ hoặc yêu cầu sửa đổi bổ sung.

Xem thêm: Thủ tục đăng ký kinh doanh online

Mẫu thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh

TÊN DOANH NGHIỆP
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ……………………, ngày …… tháng …… năm ……

THÔNG BÁO
Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……………………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………….
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………………………………………
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……………………Ngày cấp ……/……/…… Nơi cấp: ………………………………………..

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh sau:

Tên chi nhánh (ghi bằng chữ in hoa): …
Mã số chi nhánhhoặc mã số thuế của chi nhánh: …
Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): …
Ngày cấp: ……/……/…… Nơi cấp: …

Nội dung đăng ký thay đổi:
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.
Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký và ghi họ tên)1

____________________
1 – Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.
– Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan