Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Bảy (08/05/2021)

Hướng dẫn lập biên bản họp hội đồng quản trị

Hướng dẫn lập biên bản họp HĐQT, cách thức lập biên bản họp hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật

Khi hội đồng quản trị họp, thư ký cuộc họp có trách nhiệm ghi lại toàn bộ nội dung cuộc họp. AZLAW xin hướng dẫn lập biên bản họp hội đồng quản trị như sau:

Những nội dung cần có trong biên bản họp hội đồng quản trị

Cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được lập thành biên bản và có thể ghi âm, ghi hình và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Khi ghi lại Biên bản họp hội đồng quản trị phải, thư ký cuộc họp cần chú ý, ghi lại các nội dung sau:
– Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
– Thời gian, địa điểm họp;
– Mục đích, chương trình và nội dung họp;
– Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;
– Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
– Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;
– Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
– Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
– Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản

Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định thì biên bản này có hiệu lực.

Lưu ý: Biên bản họp hội đồng quản trị phải được lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm một bản tương tự bằng tiếng nước ngoài. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị

Từ những hướng dẫn soạn thảo biên bản họp hội đồng quản trị như trên, AZLAW xin đưa ra gợi ý  về hình thức của biên bản họp hội đồng quản trị như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01/2021/BBH-HĐQTHà Nội, ngày …..tháng….năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN…………………………

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP
Vào hồi 10h ngày … tháng … năm 20…, tại trụ sở
Mã số doanh nghiệp: …
Địa chỉ trụ sở chính: …

II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP
Hội đồng quản trị họp để biểu quyết về vấn đề …

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ
1. Chủ toạ cuộc họp: Bà – Chủ tịch hội đồng quản trị
2. Thư ký cuộc họp: Bà
3. Tất cả các thành viên của Hội Đồng Quản Trị gồm:
… – Chủ tịch hội đồng quản trị
– Thành viên hội đồng quản trị
– Thành viên hội đồng quản trị
Tổng số thành viên dự họp: 3 thành viên.
Tổng số phiếu biểu quyết: 3 phiếu biểu quyết.
Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP
1. Tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp
Đăng ký tạm ngừng kinh doanh từ ngày … tháng … năm 2021 cho đến ngày … tháng … năm 2021
Lý do tạm ngừng: do tình hình hoạt động khó khăn

V. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP
Các thành viên hội đồng quản trị thống nhất nội dung nêu trên và không có ý kiến gì khác.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT
Số phiếu có quyền biểu quyết: 03 phiếu
Số phiếu biểu quyết tán thành: 03 phiếu/03 phiếu đạt tỷ lệ 100%.
Số phiếu không tán thành: Không
Ý kiến khác: Không

VII. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP
1. Tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp – Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% số phiếu có quyền biểu quyết
Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập thành 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

THƯ KÝ
(Ký)
CHỦ TOẠ
(Ký)

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165