Thứ Bảy (18/05/2024)

Thủ tục làm lý lịch tư pháp tại Hưng Yên

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính (online, qua bưu điện) tại Hưng Yên. Dịch vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Hưng Yên

YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH TẠI HƯNG YÊN

I. Thành phần hồ sơ
1.1 Trường hợp yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 hoặc yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2

Hồ sơ gồm có:
– Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP);
Trường hợp yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2, Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 phải được chứng thực chữ ký.
– Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu đang còn giá trị sử dụng của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp;
– Bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận thường trú, Giấy chứng nhận tạm trú, Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú. Riêng Giấy chứng nhận thường trú hoặc Giấy chứng nhận tạm trú có thể nộp bản chính.
– Phiếu đăng ký nhận kết quả Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính (Mầu số 01/LLTP).
Lưu ý: Người yêu cầu cấp Phiếu phải điền vào Tờ khai mẫu tiếng Việt.

1.2 Trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp sô 1 hoặc cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho con chưa thành niên
Hồ sơ gồm có:
– Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu số 04/2013/TT-LLTP);
– Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu đang còn giá trị sử dụng của người được cấp Phiêu lý lịch tư pháp và Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền.
– Bản sao cỏ chứng thực Sô hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận thường trú Giấy chứng nhận tạm trú, Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Riêng Giấy chứng nhận thường trú hoặc Giấy chứng nhận tạm trú có thể nộp bản chính.
– Văn bản ủy quyền làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp có công chứng hoặc chứng thực.
Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền nhưng phải cỏ giấy tờ chứng minh quan hệ cha, mẹ, vợ, chồng, con như: Giấy đăng ký kết hôn, Giấy khai sinh hoặc sổ hộ khẩu.
– Phiếu đăng ký nhận kết quả Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính (Mầu số 01/LLTP).
Lưu ý: Người yêu cầu cấp phiếu phải điền vào Tờ khai mẫu tiếng Việt.

Phiếu đăng ký nhận kết quả Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính tại Hưng Yên
Phiếu đăng ký nhận kết quả Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính tại Hưng Yên

2. Gửi hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu
Cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ qua dịch vụ bưu chính đến Bộ phận một cửa – Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên.

3. Phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp và phí dịch vụ bưu chính
3.1 Mức phí:

– Phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp: 200.000 đồng/lần/người.
– Phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp đổi với học sinh, sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ: 100.000 đồng/lần/người.
– Trường hợp yêu cầu cấp trên 02 Phiếu lý lịch tư pháp trong một lần yêu cầu thì kể từ Phiếu thứ 3 trở đi phải nộp thêm 5.000 đồng/Phiểu.
– Phí dịch vụ bưu chính nhận Phiếu lý lịch tư pháp: Theo Bảng giá cước kèm theo thông báo này.
Lưu ý: Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thuộc đối tượng được miễn, giảm phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật thì phải có giấy tờ chứng minh như Thẻ sinh viên, Giấy chứng nhận hộ nghèo,

Cách thức nộp: Cá nhân có thể chọn 1 trong 3 cách thức sau để nộp phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp và phí dịch vụ bưu chính:
(1) Chuyển tiền vào tài khoản của Sở Tư pháp, cụ thể:
+ Tên tài khoản: Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên
+ Số tài khoản: 3511.0.1078101.00000
+ Tại: Kho bạc nhà nước tỉnh Hưng Yên
(2) Nộp tiền trực tiếp tại Sở Tư pháp (chỉ áp dụng cho đồng tiền Việt Nam).
(3) Chuyển tiền qua dịch vụ bưu chính khi gửi hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp kèm theo biên lai chuyển tiền phí đến Sở Tư pháp (chỉ áp dụng cho đồng tiền Việt Nam).

4. Thời điểm thụ lý hồ sơ, nhận Phiếu hẹn trả kết quả và thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp
4.1 Thời điểm thụ lý hồ sơ

Thời điểm thụ lý hồ sơ được xác định kể từ ngày Sở Tư pháp nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và nhận được tiền phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp hoặc nhận được biên lai chuyển tiền qua dịch vụ bưu chính kèm theo hồ sơ.
4.2 Nhận Phiếu hẹn trả kết quả
Phiếu hẹn trả kết quả sẽ được gửi vào địa chỉ email của người yêu cầu cấp Phiêu sau khi Sở Tư pháp nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và phí yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Trường hợp cá nhân có yêu cầu cấp Phiểu lý lịch tư pháp không sử dụng thư điện tử (email), Sở Tư pháp sẽ căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế tại Sở để lựa chọn cách thức phù hợp để thông báo việc thụ lý hồ sơ và hẹn trả Phiếu lý lịch tư pháp cho cá nhân (qua điện thoại, tin nhắn, …)
4.3 Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp
–  Không quá 10 ngày làm việc kể từ thời điểm thụ lý hồ sơ;
–  Không quá 15 ngày làm việc đối với các trường hợp: Người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài; người nước ngoài; Trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích.

II. NHẬN KẾT QUẢ CÁP PHỈÉU LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH
1. Địa chỉ nhận Phiếu lý lịch tư pháp

Phiếu lý lịch tư pháp được chuyển đển địa chỉ được ghi trong Phiếu đăng ký nhạn ket qua Phieu lý lích tư pháp qua dịch vụ bưu chính. Cá nhân có thể yêu cầu Sơ Tư pháp cho thay đôi cách thức nhận Phiêu lý lịch tư pháp từ việc nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính sang nhận trực tiếp, nhưng không được hoàn lại phí dịch vụ bưu chính đã nộp.
2. Đổi tượng nhận Phiếu lý lịch tư pháp
Đối với Phiếu lý lịch tư pháp sổ 1:
+ Người có họ và tên được ghi trong Phiếu đăng kỷ nhận kểt quả Phiếu lý lịch tư pháp.
+ Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp có thề nhận Phiếu nhưng phải được ghi trong Phiếu đăng ký nhận kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
– Đối với Phiếu lý lịch tư pháp số 2: Chỉ người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp sổ 2 mới được nhận Phiếu lý lịch tư pháp và được ghi trong Phiếu đăng ký nhận kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan