Thứ Bảy (02/12/2023)

Thành lập địa điểm cho hộ kinh doanh

Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của AZLAW, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "azlaw". (Ví dụ: thành lập công ty azlaw). Tìm kiếm ngay

Theo quy định tại nghị định 01/2021/NĐ-CP hộ kinh doanh được phép lập địa điểm kinh doanh. Hồ sơ, trình tự, thủ tục lập địa điểm kinh doanh như thế nào?

Hộ kinh doanh có thể thành lập được địa điểm kinh doanh không? Hộ kinh doanh muốn kinh doanh tại nhiều địa điểm khác nhau thì làm như thế nào?

Trả lời

Trước đây hộ kinh doanh không được phép lập địa điểm kinh doanh. Tuy nhiên, theo quy định tại điều 86 nghị định 01/2021/NĐ-CP đã cho phép hộ kinh doanh lập địa điểm kinh doanh cụ thể

Điều 86. Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh
1. Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh là nơi hộ kinh doanh thực hiện hoạt động kinh doanh.
2. Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại.

Cụ thể tại thông tư 02/2023/TT-BKHĐT hướng dẫn như sau:

Điều 5d. Thông báo địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh
1. Trường hợp hộ kinh doanh có hoạt động kinh doanh tại địa điểm kinh doanh khác ngoài trụ sở, hộ kinh doanh thông báo địa điểm kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện tiếp nhận thông báo địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh và trả Thông báo về mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp địa điểm kinh doanh cho hộ kinh doanh.
2. Hộ kinh doanh thực hiện các nghĩa vụ thông báo khác của địa điểm kinh doanh theo pháp luật về thuế tại cơ quan thuế.

Điều kiện lập địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh

Theo đó, việc lập địa điểm kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện sau:
– Hộ kinh doanh có địa chỉ cụ thể và đã được đăng ký hộ kinh doanh
– Thông báo cho cơ quan thuế nơi hoạt động kinh doanh của địa điểm
– Thông báo cho cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành kinh doanh

Hồ sơ thông báo địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh

Việc thông báo lập địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh được xác định là việc thay đổi nội dung đang ký hoạt động hộ kinh doanh. Theo đó, hồ sơ gồm:
– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động hộ kinh doanh (Phụ lục III-2 thông tư 02/2023/TT-BKHĐT)
Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

Trong vòng 3 ngày làm việc, phòng Tài chính – Kế hoạch UBND quận nơi thành lập hộ kinh doanh sẽ trả kết quả là “Thông báo về mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh”.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan