Thứ Bảy (18/05/2024)

Thành lập địa điểm cho hộ kinh doanh

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Theo quy định tại nghị định 01/2021/NĐ-CP hộ kinh doanh được phép lập địa điểm kinh doanh. Hồ sơ, trình tự, thủ tục lập địa điểm kinh doanh như thế nào?

Hộ kinh doanh có thể thành lập được địa điểm kinh doanh không? Hộ kinh doanh muốn kinh doanh tại nhiều địa điểm khác nhau thì làm như thế nào?

Trả lời

Trước đây hộ kinh doanh không được phép lập địa điểm kinh doanh. Tuy nhiên, theo quy định tại điều 86 nghị định 01/2021/NĐ-CP đã cho phép hộ kinh doanh lập địa điểm kinh doanh cụ thể

Điều 86. Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh
1. Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh là nơi hộ kinh doanh thực hiện hoạt động kinh doanh.
2. Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại.

Cụ thể tại thông tư 02/2023/TT-BKHĐT hướng dẫn như sau:

Điều 5d. Thông báo địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh
1. Trường hợp hộ kinh doanh có hoạt động kinh doanh tại địa điểm kinh doanh khác ngoài trụ sở, hộ kinh doanh thông báo địa điểm kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện tiếp nhận thông báo địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh và trả Thông báo về mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp địa điểm kinh doanh cho hộ kinh doanh.
2. Hộ kinh doanh thực hiện các nghĩa vụ thông báo khác của địa điểm kinh doanh theo pháp luật về thuế tại cơ quan thuế.

Điều kiện lập địa điểm kinh doanh của HKD: Việc lập địa điểm kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện sau
– Hộ kinh doanh có địa chỉ cụ thể và đã được đăng ký hộ kinh doanh
– Thông báo cho cơ quan thuế nơi hoạt động kinh doanh của địa điểm
– Thông báo cho cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành kinh doanh

Hồ sơ thông báo địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh: Việc thông báo lập địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh được xác định là việc thay đổi nội dung đang ký hoạt động hộ kinh doanh. Theo đó, hồ sơ gồm:
– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động hộ kinh doanh (Phụ lục III-2 thông tư 02/2023/TT-BKHĐT)
Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

Trong vòng 3 ngày làm việc, phòng Tài chính – Kế hoạch UBND quận nơi thành lập hộ kinh doanh sẽ trả kết quả là “Thông báo về mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh”. Lưu ý: Đối với một số thủ tục yêu cầu đăng ký kinh doanh (ví dụ an toàn thực phẩm) sẽ không thực hiện được khi không có ĐKKD

PHỤ LỤC VI-3
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 4 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021)

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN/HUYỆN…
PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ……………..……, ngày…… tháng…… năm……

THÔNG BÁO
Về mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh

Kính gửi:(Tên hộ kinh doanh)
Địa chỉ: (Địa chỉ trụ sở HKD)
Mã số hộ kinh doanh/Mã số thuế:
Mã số đăng ký hộ kinh doanh:

Phòng Tài chính – Kế hoạch: ……………………………………………………………………
Địa chỉ trụ sở: ……………………………………………………………………………………..
Điện thoại: ……………………………………………….…….. Fax: …………………………..
Email: ……………………………………………………………Website: ………………………
Căn cứ thông tin do cơ quan thuế cung cấp, Phòng Tài chính – Kế hoạch xin thông báo cho hộ kinh doanh biết thông tin về mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp của địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh như sau:
Tên địa điểm kinh doanh: ……………………………………………………………………….
Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ……………………………………………………………………
Mã số thuế địa điểm kinh doanh: ………………………………………………………………
Ngày cấp mã số thuế địa điểm kinh doanh: …………………………………………………..
Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh: …………….
Đề nghị hộ kinh doanh liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để kê khai, nộp thuế theo quy định.


Nơi nhận:
– Như trên;
– ……..;
– Lưu: …
TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan