Thứ Năm (22/02/2024)

Điều kiện hoạt động đối với cửa hàng photocopy

Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của AZLAW, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "azlaw". (Ví dụ: thành lập công ty azlaw). Tìm kiếm ngay

Điều kiện hoạt động đối với cửa hàng photocopy? Hướng dẫn thủ tục thông báo và báo cáo hoạt động của cơ sở dịch vụ photo

Photocopy là một trong những ngành nghề phổ biến hiện nay. Tuy nhiên khi thực hiện dịch vụ photocopy cũng phải lưu ý các quy định của pháp luật về điều kiện hoạt động. Cụ thể các cửa hàng photo phải thực hiện thủ tục khai báo cơ sở dịch vụ photocopy theo quy định tại nghị định 60/2014/NĐ-CP (sửa đổi bởi nghị định 25/2018/NĐ-CP) như sau:

Thủ tục báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Theo quy định tại điều 25 nghị định 60/2014/NĐ-CP đơn vị là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh gửi tờ khai theo mẫu số 16 tại thông tư 03/2015/TT-BTTTT (2 bản) qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…………….., ngày …. tháng ….. năm ……

TỜ KHAI HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân (cấp huyện) …………….. (1)

1. Tên cơ sở dịch vụ photocopy: …………………………………………………………………………..
– Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………….
– Điện thoại: ……………………….. Fax: …………………….. Email: ………………………………
2. Họ tên người đứng đầu cơ sở dịch vụ photocopy:………………………………………………. (2)
– Địa chỉ nơi cư trú: …………………………………………………………………………………………….
– Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………..
– Chứng minh nhân dân số: ………………… ngày …. tháng ….. năm…………………………….
nơi cấp: …………………………………………………………………………………………………………..
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …………… ngày ….. tháng …. năm ……………… nơi cấp     
4. Tên tổ chức, cá nhân chủ sở hữu cơ sở dịch vụ photocopy: …………………………………….
5. Danh mục thiết bị:

Số TTTên (3)
máy móc, thiết bị
Nước sản xuất, năm sản xuấtHãng sản xuấtModel và Số sê-ri của máySố lượngGhi chú
       
       
       

6. Cơ sở dịch vụ photocopy cam kết tính chính xác nội dung khai trên đây và chấp hành đúng các quy định pháp luật về hoạt động của dịch vụ photocopy.
Tờ khai này được lập thành 02 (hai) bản giống nhau, 01 bản gửi cho Ủy ban nhân dân cấp huyện để cập nhật vào hồ sơ, dữ liệu quản lý, 01 bản cơ sở dịch vụ photocopy lưu giữ./.

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

__________________
Chú thích:
(1) Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã
(2) Người đại diện theo pháp luật
(3) Máy photocopy phải ghi rõ là màu hay đen trắng hoặc đa chức năng (copy-scan-in-fax).

Trách nhiệm của cơ sở dịch vụ photocopy

Cơ sở photocopy khi hoạt động cần có trách nhiệm theo quy định tại điều 26 nghị định 60/2015/NĐ-CP bao gồm:
1. Thực hiện khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy theo quy định
2. Hoạt động đúng địa điểm đã khai báo.
3. Chấp hành các yêu cầu quản lý của cơ quan quản lý nhà nước.
4. Xuất trình hồ sơ, giấy tờ liên quan đến hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy và chấp hành việc giải trình, báo cáo đầy đủ, trung thực theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền thi hành nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra theo quy định của pháp luật.
5. Báo cáo kịp thời với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in khi phát hiện giấy tờ, tài liệu nhận photocopy có nội dung vi phạm.
6. Tuân thủ quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; người đứng đầu cơ sở dịch vụ photocopy phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy.

Xem thêm: Giấy phép nhập khẩu máy photocopy màu

Chế độ báo cáo định kỳ với cơ sở hoạt động dịch vụ photocopy

Cơ sở dịch vụ photocopy có trách nhiệm báo cáo định kỳ định kỳ 01 năm/lần hoặc đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in theo quy định tại điều 8 nghị định 60/2014/NĐ-CP (sửa đổi bởi nghị định 25/2018/NĐ-CP) và hướng dẫn bởi điều 4 thông tư 03/2015/TT-BTTTT
Cơ quan tiếp nhận báo cáo: Phòng Văn hóa – Thông tin quận (huyện, thị xã);
Thời hạn gửi báo cáo: 10 tháng 01 của năm liền sau năm báo cáo
Mẫu báo cáo hoạt động photocopy theo mẫu 24 thông tư 03/2015/TT-BTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…………….., ngày …. tháng ….. năm ……

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY
Năm ………………….
(Tính từ 01/01 đến 31/12 của năm báo cáo)

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP
Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………
Số điện thoại: …………………. Email: ……………………………………………………………………
Họ tên người đại diện theo pháp luật: …………………………………………………………………….
Tờ khai hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy gửi Ủy ban nhân dân huyện (quận) ngày ….. tháng ……… năm …………
II. HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY
1. Tổng số lao động: …………… người
2. Tổng số thiết bị (từng loại):
– Máy photocopy: ………. cái
– Máy in: …………………. cái
– ………………………………
3. Các sản phẩm doanh nghiệp nhận photocopy
a) Xuất bản phẩm là sách:                                       Khoảng …….%;
b) Tài liệu của cơ quan, tổ chức, cá nhân:               Khoảng …….%;
c) Các giấy tờ hành chính:                                       Khoảng …….%;
d) Giấy tờ khác:                                                      Khoảng …….%;

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Xem thêm: Thủ tục đăng ký sử dụng máy photocopy màu

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan