Chủ Nhật (23/06/2024)

Không phát sinh có phải nộp tờ khai thuế TNCN?

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Không phát sinh thuế thu nhập cá nhân có phải nộp tờ khai hay không? Tôi nghe nói không phát sinh thì không phải nộp tờ khai hàng tháng, quý nhưng vẫn phải nộp quyết toán năm thì có đúng không?

Xin hỏi công ty tôi trong năm không phát sinh thuế thu nhập cá nhân có phải nộp tờ khai hay không? Tôi nghe nói không phát sinh thì không phải nộp tờ khai hàng tháng, quý nhưng vẫn phải nộp quyết toán năm thì có đúng không?

Trả lời

Trước đây: Theo quy định tại điểm a.1 khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý thì không phải khai thuế.

Điều 16. Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân
1. Khai thuế, nộp thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân
a) Nguyên tắc khai thuế
a.1) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế.

Từ ngày 05/12/2020 hiệu lực nghị định 126/2020/NĐ-CP: Sửa đổi quy định tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý thì vẫn phải khai thuế (điểm b Khoản 3 Điều 7).

Điều 7. Hồ sơ khai thuế
3. Người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế trong các trường hợp sau đây:
b) Cá nhân có thu nhập được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân và quy định tại điểm b khoản 2 Điều 79 Luật Quản lý thuế trừ cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản; chuyển nhượng bất động sản.

Theo quy định này, việc nộp tờ khai thuế sẽ áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp có chi trả thu nhập (không được miễn).

Theo nghị định 91/2022/NĐ-CP hiệu lực từ 30/10/2022 bổ sung điểm e vào khoản 3, điều 7, nghị định 126/2020/NĐ-CP

Điều 7. Hồ sơ khai thuế
3. Người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế trong các trường hợp sau đây:
e) Người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý mà trong tháng, quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đối tượng nhận thu nhập.

Theo quy định mới này, trường hợp không phát sinh việc khấu trừ thuế TNCN thì không cần nộp tờ khai thuế TNCN theo tháng, quý.


Nội dung hướng dẫn tại công văn 2393/TCT-DNNCN ngày 01/07/2021 của tổng cục thuế như sau:

Về khai thuế TNCN tháng, quý

– Tại Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế quy định:

Điều 8. Các loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế và khai quyết toán thuế
1. Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lỷ thuế quản lý thu thuộc loại khai theo thảng, bao gôm:
a) Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cả nhân. Trường hợp người nộp thuế đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Điều 9 Nghị định này thì được lựa chọn khai theo quý
……
2. Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước khai theo quý, bao gồm:

c) Thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khấu trừ thuế theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân, mà tổ chức cá nhân trả thu nhập đó thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý và lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý; cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế và lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.

 Tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định:

Điều 9. Tiêu chỉ khai thuế theo quý đối với thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân
1. Tiêu chí khai thuế theo quý
a) Khai thuế giá trị gia tăng theo qúy áp dụng đối với:
a.1) Người nộp thuế thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng được quy định tại điểm a khoản 1 điều 8 nghị định này nếu có tổng doanh thu bán hàng hóa và dịch vụ của năm liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng Doanh thu trên các tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch.
b) Khai thuế thu nhập cá nhân theo quý như sau
b.1) Người nộp thuế thuộc diện khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng được quy định tại điểm a khoản 1 điều 8 nghị định này nếu đủ điều kiện khai thuế giá rị gia tăng theo quý thì được chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan hành chính sự nghiệp, các cơ quan đảng, đoàn thê, tổ chức chính trị – xã hội,… có phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công nhưng không phát sinh doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ thì thuộc đối tượng khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.

Về khai thuế TNCN của tổ chửc, cá nhân không phát sinh trả thu nhập

– Tại khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân ngày 22/11/2012 quy định:

6. Điều 24 được sửa đổi, bổ sung như sau:
Điều 24. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trả thu nhâp và trách nhiệm của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú
1. Trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế, quyết toán thuế được quy định như sau:
a) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm kê khai, khấu trừ nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán thuế đối với các loại thu nhập chịu thuế trả cho đối tượng nộp thuế;
….

-Tại điểm 9.9 khoản 9 Phụ lục I – Danh mục hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chinh phủ QUV định:     

9.9 Hồ sơ khai thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với tiền lương, tiền công
1. Hồ sơ khai thuế tháng, quý
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công) mẫu số 05/KK-TNCN

Căn cứ các quy định nêu trên, chỉ trường hợp tổ chức, cá nhân phát sinh, trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân mới thuộc diện phải khai thuế thu nhập, cá nhân. Do đó, trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu, thuế thu nhập cá nhân thì không thuộc diện điều chỉnh của Luật thuế Thu nhập, cá nhân. Theo đó, tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân tháng/quý nào thì không phải khai thuế thu nhập cá nhân của tháng/quý đó.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan