Thứ Bảy (15/06/2024)

Hướng dẫn lập sổ đăng ký cổ đông

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Lập sổ cổ đông như thế nào? Mẫu sổ đăng ký cổ đông của công ty cổ phần. Quy định về sổ đăng ký cổ đông theo luật doanh nghiệp 2020

Nội dung sổ đăng ký cổ đông

Sổ đăng ký cổ đông là giấy tờ ghi nhận thông tin tất cả cổ đông trong công ty. Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. AZLAW xin hướng dẫn doanh nghiệp lập sổ đăng ký cổ đông theo luật doanh nghiệp năm 2020 như sau:

Điều 122. Sổ đăng ký cổ đông
1. Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản giấy, tập dữ liệu điện tử ghi nhận thông tin về sở hữu cổ phần của các cổ đông công ty.
2. Sổ đăng ký cổ đông phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;
b) Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
c) Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp;
d) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;
đ) Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.
3. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc các tổ chức khác có chức năng lưu giữ sổ đăng ký cổ đông. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục, sao chép tên và địa chỉ liên lạc của cổ đông công ty trong sổ đăng ký cổ đông.
4. Trường hợp cổ đông thay đổi địa chỉ liên lạc thì phải thông báo kịp thời với công ty để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ liên lạc của cổ đông.
5. Công ty phải cập nhật kịp thời thay đổi cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu của cổ đông có liên quan theo quy định tại Điều lệ công ty.

Xem thêm: Thủ tục chuyển nhượng cổ phần


Mẫu sổ đăng ký cổ đông

Sổ đăng ký cổ đông trong công ty sẽ được lưu trữ tại trụ sở công ty. Các cổ đông trong công ty đều có quyền được trích sao thông tin sổ đăng ký cổ đông này. Dưới đây là mẫu sổ đăng ký cổ đông mà AZLAW đã xây dựng dựa trên quy định tại Khoản 2 điều 122 Luật doanh nghiệp năm 2020, quý doanh nghiệp có thể tham khảo.

CÔNG TY CỔ PHẦN….

—————
Số: …/20…/SCĐ-…
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–
Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…

SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG

  • Căn cứ Luật Doanh Nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  • Căn cứ vào điều lệ công ty cổ phần ………………….;

Công ty cổ phần ………………..đã lập sổ đăng ký cổ đông với các nội dung sau đây:
1. Tên công ty:
Công ty cổ phần: ……………………
Mã số doanh nghiệp: …………….
Trụ sở chính: …………………………
2. Vốn điều lệ: 3.000.000.000 VNĐ 
Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng Việt Nam/cổ phần
Tổng số cổ phần: 300.000 cổ phần (Ba trăm nghìn cổ phần)
Loại cổ phần
– Cổ phần phổ thông: 300.000 cổ phần (Ba trăm nghìn cổ phần) tương ứng với 3.000.000.000 đồng ( Ba tỷ đồng);
Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần (không cổ phần);
– Cổ phần khác: 0 cổ phần (không cổ phần)
Tổng số cổ phần đã bán của từng loại: : 300.000 cổ phần (Ba trăm nghìn cổ phần), trong đó:
– Cổ phần phổ thông: 300.000 cổ phần (Ba trăm nghìn cổ phần);
– Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần (không cổ phần);
– Cổ phần khác: 0 cổ phần (không cổ phần)
3. Thông tin cổ đông:

Số đăng kýHọ tênSố CMNDQuốc tịchĐịa chỉ liên lạcSố cổ phầnLoại cổ phầnNgày đăng ký cổ phần
1       
2       
3       
       

Công ty cổ phần ……………. đã lập Sổ đăng ký cổ đông lần thứ …….. vào ngày …../…./20……Hiện nay Sổ Đăng ký cổ đông đã được lưu tại trụ sở Công ty.
Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác và trung thực của nội dung thông báo này./.

Chữ ký của đại diện theo pháp luật công ty

Cổ đông công ty được ghi nhận khi nào?

Đối với cổ đông sáng lập, thông tin sẽ được ghi nhận trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Đối với cổ đông nhận chuyển nhượng sẽ được ghi nhận cổ đông khi được ghi thông tin vào sổ đăng ký cổ đông theo điều 127 luật doanh nghiệp 2020

Điều 127. Chuyển nhượng cổ phần
6. Cá nhân, tổ chức nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành cổ đông công ty từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại khoản 2 Điều 122 của Luật này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông.

Câu hỏi thường gặp

1. Ai là người ký sổ đăng ký cổ đông? Sổ đăng ký cổ đông do công ty cổ phần lập. Do vậy, đại diện theo pháp luật công ty sẽ là người ký sổ đăng ký cổ đông.
2. Mẫu sổ đăng ký cổ đông mới nhất quy định tại văn bản nào? Hiện tại, sổ đăng ký cổ đông không có mẫu. Luật doanh nghiệp 2020 chỉ quy định các nội dung bắt buộc của sổ đăng ký cổ đông. Do vậy, doanh nghiệp có thể tham khảo mẫu trên do AZLAW cung cấp. Trường hợp cần thực hiện dịch vụ soạn thảo sổ đăng ký cổ đông có thể liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ.
3. Sổ đăng ký cổ đông có bắt buộc không? Như đã phân tích ở trên, sổ đăng ký cổ đông là một tài liệu quan trọng để ghi nhận cổ đông trong công ty. Theo đó, sổ đăng ký cổ đông là một tài liệu bắt buộc khi công ty hoạt động.

Xem thêm: Mẫu giấy chứng nhận góp vốn của công ty

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan