Thứ Tư (24/07/2024)

Tách doanh nghiệp (thủ tục, hồ sơ, ví dụ)

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Tách doanh nghiệp thực hiện như thế nào? Hồ sơ, trình tự, thủ tục để tách doanh nghiệp. Những vấn đề cần quan tâm khi tách doanh nghiệp. Ví dụ về tách doanh nghiệp sẽ được AZLAW cung cấp trong bài viết sau đây:

Thủ tục tách doanh nghiệp thực hiện như thế nào? Trong trường hợp doanh nghiệp bị tách cần đáp ứng những yêu cầu và trách nhiệm cụ thể ra sao? Đầu tiên để hiểu vấn đề này cần nắm rõ các quy định về tách doanh nghiệp

Tách doanh nghiệp là gì?

Hiện tại theo quy định của luật doanh nghiệp 2020, việc tách doanh nghiệp (công ty) chỉ áp dụng đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần (quy định tại khoản 1 điều 199 Luật doanh nghiệp 2020)

Điều 199. Tách công ty
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Như vậy, việc tách doanh nghiệp là việc chuyển từ công ty cũ thành công ty cũ + công ty mới. Có thể nhớ theo công thức sau A = A + B

Hình thức tách công ty, doanh nghiệp

Việc tách công ty không áp dụng với công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. Công ty có thể tách bằng một trong hai hình thức sau hoặc áp dụng cả 2 hình thức:
Tách một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chuyển sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị tách và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;
Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp của họ được chuyển sang cho các công ty mới;

Sau khi bị tách, công ty mới phải làm thủ tục thay đổi vốn điều lệ và số lượng thành viên tương ứng với phần vốn góp, cổ phần đồng thời với đăng ký doanh nghiệp các công ty mới.

Thủ tục tách doanh nghiệp

Bước 1: Thông qua nghị quyết tách công ty. Nghị quyết tách công ty phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách; tên công ty được tách sẽ thành lập; phương án sử dụng lao động; cách thức tách công ty; giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách; thời hạn thực hiện tách công ty. Nghị quyết tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết;

Bước 2: Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật này. Trường hợp này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải kèm theo nghị quyết tách công ty

Hồ sơ tách doanh nghiệp

Theo quy định về hồ sơ tách doanh nghiệp tại điều 25 nghị định 01/2021/NĐ-CP có thể hiểu đơn giản hồ sơ tách doanh nghiệp = hồ sơ giảm vốn công ty cũ + hồ sơ thành lập công ty mới. Cụ thể như sau:

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty được tách

1. Nghị quyết, quyết định về việc tách công ty
2. Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc tách công ty
3. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (công ty tách mới)
4. Điều lệ (công ty tách mới)
5. Danh sách cổ đông, thành viên
6. Uỷ quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty bị tách

Theo điều 61 nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định hồ sơ gồm:
1. Nghị quyết, quyết định về việc tách công ty
2. Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc tách công ty
3. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
4. Uỷ quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Khi nộp hồ sơ qua mạng sẽ nộp thành hai hồ sơ là hồ sơ thay đổi (với công ty thực hiện tách) và hồ sơ lập mới (với công ty mới trên cơ sở tách công ty)

Thủ tục về thuế khi tách công ty

Kê khai, nộp thuế: Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế đối với trường hợp tách công ty theo điểm b khoản 7 điều 5 thông tư 219/2013/TT-BTC.

Xuất hoá đơn: Theo quy định tại Điều 13 nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định:

Điều 13. Áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
3. Quy định về áp dụng hóa đơn điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lýđối với một số trường hợp cụ thể theo yêu cầu quản lý như sau:
g) Trường hợp điều chuyển tài sản giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong tổ chức; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì tổ chức có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải lập hóa đơn.


Mẫu nghị quyết tách công ty của đại hội đồng cổ đông

CÔNG TY CỐ PHẦN …
———–
Số: 02/20…/NQ-HĐCĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-
Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20…

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỒ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 20…
NGÀY 16/11/20.. CÔNG TY CỒ PHẦN …

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 2020
  • Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần …;
  • Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày …/…/20…

Hôm nay ngày …/…/20… tại ….., Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cỗ phần … được tiến hành với sự tham gia của: 72 cổ đông, đại diện cho: 10.329.655 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,45 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết nghị sau:

Điều 1: Thông qua Phương án tách Công ty cổ phần … để thành lập Công ty cổ phần ….

Đại hội đã thông qua việc chuyển đổi từ mô hình hiện tại sang mô hình mong muốn và thực hiện hai bước:
– Bước 1: Tách công ty mẹ thành hai công tỵ với một công ty giữ lại toàn bộ mảng kinh doanh của công ty mẹ và một công ty quản lý tất cả hoặc phần lớn vốn góp ở các công ty con hiện tại.
– Bước 2: Công ty cỗ phần … mua lại cổ phần của Công ty cổ phần … để trở thành công ty mẹ của công ty này.

Phương án tách Công ty với các nội dung sau:
– Công ty cổ phần … sẽ tách mảng đầu tư vào công tỵ con thành một doanh nghiệp hoạt động độc lập và giữ lại toàn bộ ngành, nghề kinh doanh hiện tại.
– Cỗ đông và tỷ lệ vốn góp của cổ đông là giống nhau tại 2 doanh nghiệp sau khi tách, số lượng cổ phần tại hai doanh nghiệp sẽ được tính dựa trên tỷ lệ góp vốn tại hai doanh nghiệp.
– Thời hạn tách Công ty: Công ty cổ phần … chốt số liệu bàn giao tại thời điểm ngày …/…/20… và chậm nhất là ngày …/…/20… hoàn tât việc bàn giao thực tế liên quan đến việc tách Công ty.

Phương án cụ thể như sau:

1. Công ty bị tách:
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẰN …
Trụ sở: …., Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngành nghề kinh doanh: giữ nguyên như của Công ty cổ phần …
Điều lệ: như tờ trình kèm theo về việc Thông qua Sửa đỗi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020
Danh sách thành viên HĐQT: giữ nguyên như hiện tại, bao gồm:
+ Ông Nguyễn …
+ Ông Đặng …
+ Ông Bùi …
+ Ông Nguyễn …
+ Ông Fuco …
– Phương án sử dụng lao động: giữ lại toàn bộ lao động; các   chế độ, quy chế làm việc, vị trí công việc của người Ịao động sẽ tiếp tục duy trì
– Tài sản: Công ty cổ phần … sẽ chuyển 50.158.000.000 đồng từ “Đầu tư vào công ty con” sang Công ty cổ phần … để hình thành tài sản của Công ty cổ phần …, tất cả tài sản còn lại sẽ được giữ lại ờ Công ty cổ phần …
– Nguồn vốn: vốn điều lệ (hay vốn đầu tư của chủ sở hữu) tính đến thời điểm hiện tại là 103.869.030.000 đồng. Công ty cổ phần … sẽ tách 50.158.000.000 đồng từ vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản đã tách để hình thành vốn điều lệ của Công ty cổ phần … và giữ lại toàn bộ thặng dư vốn cổ phần và các quỹ khác, vốn điều lệ còn lại sau khi tách là 53.711.030.000 đồng
– Công ty cổ phần … sẽ giữ lại tất cả các quyền và nghĩa vụ như các Hợp đồng vay, Hợp đồng thương mại với nhà cung cấp, khách hàng, Hợp đồng với người lao động

2. Công ty được tách:
Tên: CÔNG TY CỔ PHẦN …
Trụ sở: …, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngành nghề kinh doanh:
+ Tư vấn và đầu tư tài chính;
+ Quản lý vốn;
+ Tư vấn và chuyển giao sản phẩm công nghiệp lạnh;
+ Tham gia góp vốn thành lập công ty
– Điều lệ: như Điều lệ Công ty cổ phần … kèm theo
– Danh sách thành viên HĐQT: giống như của Công ty cổ phần …, gồm 5 thành viên như sau:
+ Ông Nguyễn…
+ Ông Đặng …
+ Ông Bùi …
+ Ông Nguyễn …
+ Ông Fuco …
– Phương án sử dụng lao động: sẽ tuyển dụng lao động mới
Tài sản: Đầu tư vào công ty con = 50.158.000.000 đồng
– Nguồn vốn = vốn điều lệ = 50.158.000.000 đồng
Đại hội cũng đã ủy quyền cho HĐQT của 2 công ty thực hiện các công việc tiếp theo như sau:
+ Hoàn tất các công việc và thủ tục pháp lý khác có liên quan để hoàn thành việc tách Công ty.
+ Soạn thảo và ký kết các tài liệu liên quan đến việc tách Công ty và đăng ký doanh nghiệp.

Điều 2: Thông qua các điều khoản bổ sung, sửa đổi của Điều lệ Công ty cổ phần  … theo Luật Doanh nghiệp 2020 và ủy quyền HĐQT hoàn chỉnh Điều lệ.

Điều 3: Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần ….

Điều 4: Thông qua việc Giữ nguyên thành viên HĐQT của Công ty cổ phần … như hiện tại sau khi tách Công ty
Gồm 5 thành viên:
+ Ông Nguyễn …
+ Ông Đặng …
+ Ông Bùi …
+ Ông Nguyễn …
+ Ông Fuco …

Điều 5: Điều khoản thi hành
– Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại phiên họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/11/20….
– Các ông/ Bà thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần … và công ty cổ phần …   có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật, điều lệ công ty.

 TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ

1. Ví dụ về tách doanh nghiệp? Công ty A có 2 dự án X và Y có thể tách ra thành công ty A (cũ) thực hiện dự án X, công ty B mới thực hiện dự án Y.
2. Tách công ty được áp dụng cho loại hình công ty nào? Tách công ty chỉ áp dụng đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần. Nếu có nhu cầu thì công ty chị có thể tách thành 01 công ty mới mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan