Thứ Tư (28/02/2024)

Phân biệt nghị quyết và quyết định

Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của AZLAW, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "azlaw". (Ví dụ: thành lập công ty azlaw). Tìm kiếm ngay

Nghị quyết và quyết định có gì khác nhau? Phân biệt nghị quyết và quyết định? Tư vấn về nghị quyết và quyết định

Theo luật ban hành văn bản pháp luật

Nghị quyết và Quyết định là hai loại văn bản thường gặp trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và hệ thống văn bản hành chính, quản lý, điều hành. Các loại nghị quyết và quyết định trong luật ban hành VBPL gồm:

Các loại nghị quyết
– Nghị quyết của Quốc hội
– Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
– Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
– Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
– Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh).
– Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện).
– Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã).

Các loại quyết định
– Quyết định của Chủ tịch nước.
– Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
– Quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước.
– Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
– Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện
– Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã

Theo các loại văn bản nghị quyết, quyết định này có thể phân biệt như sau:
Nghị quyết là văn bản được ban hành theo quyết định của tập thể cơ quan, tổ chức.
Quyết định là văn bản được ban hành do người đứng đầu cơ quan, tổ chức nhân danh người ký ban hành, hoặc nhân danh cơ quan, tổ chức đó.

Theo luật doanh nghiệp 2020

Nghị quyết, quyết định của hội đồng thành viên: Được quy định tại điều 59 luật doanh nghiệp 2020. Theo quy định tại đây, không có sự phân biệt giữa nghị quyết và quyết định của hội đồng thành viên. Do đó, có thể hiểu nghị quyết, quyết định của hội đồng thành viên là một văn bản được thông qua tại cuộc họp hđtv công ty

Điều 59. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên
1. Hội đồng thành viên thông qua nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định.
2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì nghị quyết, quyết định về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên:
a) Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ công ty;
b) Quyết định phương hướng phát triển công ty;
c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
d) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
đ) Tổ chức lại, giải thể công ty.
3. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định một tỷ lệ khác, nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:
a) Được các thành viên dự họp sở hữu từ 65% tổng số vốn góp của tất cả thành viên dự họp trở lên tán thành, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;
b) Được các thành viên dự họp sở hữu từ 75% tổng số vốn góp của tất cả thành viên dự họp trở lên tán thành đối với nghị quyết, quyết định bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty.

Nghị quyết, quyết định đại hội đồng cổ đông: không quy định cụ thể như được quy định tại điều 147 Luật doanh nghiệp 2020

Điều 147. Hình thức thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
1. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.
2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;
b) Định hướng phát triển công ty;
c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
g) Tổ chức lại, giải thể công ty.

Nghị quyết, quyết định của hội đồng quản trịNghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty không được quy định rõ trong luật doanh nghiệp 2020. Tuy nhiên, tại phần đầu mục hồ sơ của văn bản hướng dẫn là nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về đầu mục hồ sơ này. Có thể hiểu theo quy định của luật doanh nghiệp 2020 nghị quyết và quyết định có giá trị tương đương nhau.

Nghị quyết, quyết định khác nhau như thế nào?

Nghị quyết là văn bản được ban hành theo quyết định của tập thể cơ quan, tổ chức. Quyết định là văn bản được ban hành do người đứng đầu cơ quan, tổ chức nhân danh người ký ban hành, hoặc nhân danh cơ quan, tổ chức đó

Phân biệt nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị

Về cơ bản nghị quyết và quyết định của HĐQT là giống nhau. Về mặt học thuật, nghị quyết sẽ do thành viên hội đồng quản trị thống nhất về nội dung. Quyết định là do chủ tịch HĐQT ban hành nhân danh hội đồng quản trị.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan