Thứ Sáu (17/09/2021)

Mẫu biên bản họp hội đồng cổ đông bằng tiếng anh

Mẫu biên bản họp hội đồng cổ đông bằng tiếng anh do công ty luật cung cấp. Tư vấn soạn thảo biên bản họp hội đồng cổ đông qua điện thoại 19006165

Mẫu biên bản họp hội đồng cổ đông bằng tiếng anh do công ty luật biên soạn. Khách hàng có thể liên hệ để hỗ trợ về cách thức soạn thảo các giấy tờ của công ty một cách chính xác nhất

……. JOINT STOCK COMPANY
————-
No: 01/2019/BB-…….              
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independent – Freedom – Happiness
————-
Ho Chi Minh City,…../……/2019

MINUTES OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
…….. JOINT STOCK COMPANY

(RE: The establishment of the branch office in Hanoi)

I. Time, address, voting method:

At 8am,…../…./.2019, at principal office of ……….. JOINT STOCK COMPANY.

Address: …………………………………………………………………………………..

II. Participants

  1. Mr. ……….. – owns ……. common shares accounted for 12,98% charter capital of the company.
  2. Mr. ………..– owns ……. common shares accounted for 6,44% charter capital of the company.
  3. ……. Joint Stock Company – owns xxx common shares accounted for 17,19% charter capital of the company –  Representative is Mr. ………….. in according to the Decision on the appointment of the representatives of contributed capital in …… Joint Stock Company No: 01.15/QĐ-HĐQT dated 09th January, 2015.
  4. …….. One-member Limited Liability Company– owns ……….. common shares accounted for 0,80% charter capital of the company –  Representative is Mr. …………………..
  5. ………. Pte., Ltd– owns …….. common shares accounted for 33.33 % charter capital of the company – Representative is Mr. ………..
  6. ……. Pte., Ltd– owns ………….shares accounted for 25 % charter capital of the company in which there are 101.351 preference shares accounted for 20% charter capital and  25.338 common shares accounted for 5% charter capital of the company – Representative is Mr. ……………
  7. The following shareholders have sent authorization letter whereby they authorizes Mr. …………….. to attend and vote in the meeting of shareholders under the letter of authorization No: 01/VBUQ-…….. dated April 2th, 2015:

– Ms. ………….. – owns ………….. common shares accounted for 0,53% charter capital of the company.

– Mr. ………………… – owns …………… common shares accounted for 0,53% charter capital of the company.

– Mr. ………………… – owns …………..  common shares accounted for 0,53% charter capital of the company.

– Mr. ………………… – owns …………… common shares accounted for 0,53% charter capital of the company.

– Mr. ………………… – owns ………… common shares accounted for 0,53% charter capital of the company.

– Mr. ………………… – owns ………… common shares accounted for 1,07% charter capital of the company.

– Ms. ……………….. – owns ………… common shares accounted for 0.53% charter capital of the company.

Chairman of the meeting: Mr. …………………………

Secretary of the meeting: Ms. ……………………….

Absent: 0

Mr ………….. declares the number of shareholders representing 100% the total shares with voting rights, have eligible for organizing Meeting of Shareholders

III. Contents of the meeting

1. The establishment of a branch office in Hanoi

1.1. The name of branch.

The name of branch in Vietnamese: CHI NHANH CONG TY CO PHAN ……………. TAI HA NOI

The name of branch in language (if any):

Abbreviate (if any) :

1.2. Address of branch.

……………………………, Cau Giay District, Hanoi City

Tel: …………..

1.3. Line of business.

NumberSectorIndustry code
1PortalDetail:  Services commerce electronic ( Decree No 52/2013/NĐ-CP)6312
2Publishing SoftwareDetai: computer software production5820
3Computer programDetail: programming service6210
4Consulting Managing computers and computer systemsDetail: Services related to the installation of computer hardware6202
5 AdvertisementDetail: Advertising service7310

1.4. The head of branch

Full name: ……………………                         Gender: Male

Date of birth: ………………      Ethnic: Kinh             Nationality: Vietnam

ID number: ………………

Dated: ……………………       Issued by: Provincial police ………………..

Permanent residence: ……………………………..

Current residence: ………………………………….

Voting:

Approval voting: 12 votes accounted for 100% total votes of shareholders attending the meeting.

Disapproval voting: 0

Another idea: 0

2. The decision is adopted

Decision on the establishment of the ……………… branch in Hanoi

The meeting ended at 11am, ………. 2019. The minutes was read for shareholders to hear and sign and it began to take effect from the date of signing.

Signature of the chairman and secretary (or signatures of all founders)

CHAIRMAN
_____________________________
Mr. ………………….
SECRETARY
__________________________
Ms. ……………………..
Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay