Thứ Tư (24/07/2024)

Mẫu biên bản họp hội đồng cổ đông bằng tiếng anh

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Mẫu biên bản họp hội đồng cổ đông bằng tiếng anh do công ty luật cung cấp. Tư vấn soạn thảo biên bản họp hội đồng cổ đông

Mẫu biên bản họp hội đồng cổ đông bằng tiếng anh do công ty luật biên soạn. Khách hàng có thể liên hệ để hỗ trợ về cách thức soạn thảo các giấy tờ của công ty một cách chính xác nhất

……. JOINT STOCK COMPANY
————-
No: 01/20…/BB-…….              
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independent – Freedom – Happiness
————-
Ho Chi Minh City,…../……/20…

MINUTES OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
…….. JOINT STOCK COMPANY

(RE: The establishment of the branch office in Hanoi)

I. Time, address, voting method:
At 8am,…../…./.20…, at principal office of ……….. JOINT STOCK COMPANY.
Address: …………………………………………………………………………………..

II. Participants

  1. Mr. ……….. – owns ……. common shares accounted for 12,98% charter capital of the company.
  2. Mr. ………..– owns ……. common shares accounted for 6,44% charter capital of the company.
  3. ……. Joint Stock Company – owns xxx common shares accounted for 17,19% charter capital of the company –  Representative is Mr. ………….. in according to the Decision on the appointment of the representatives of contributed capital in …… Joint Stock Company No: 01.15/QĐ-HĐQT dated 09th January, 2015.
  4. …….. One-member Limited Liability Company– owns ……….. common shares accounted for 0,80% charter capital of the company –  Representative is Mr. …………………..
  5. ………. Pte., Ltd– owns …….. common shares accounted for 33.33 % charter capital of the company – Representative is Mr. ………..
  6. ……. Pte., Ltd– owns ………….shares accounted for 25 % charter capital of the company in which there are 101.351 preference shares accounted for 20% charter capital and  25.338 common shares accounted for 5% charter capital of the company – Representative is Mr. ……………
  7. The following shareholders have sent authorization letter whereby they authorizes Mr. …………….. to attend and vote in the meeting of shareholders under the letter of authorization No: 01/VBUQ-…….. dated April 2th, 2015:

– Ms. ………….. – owns ………….. common shares accounted for 0,53% charter capital of the company.
– Mr. ………………… – owns …………… common shares accounted for 0,53% charter capital of the company.
– Mr. ………………… – owns …………..  common shares accounted for 0,53% charter capital of the company.
– Mr. ………………… – owns …………… common shares accounted for 0,53% charter capital of the company.
– Mr. ………………… – owns ………… common shares accounted for 0,53% charter capital of the company.
– Mr. ………………… – owns ………… common shares accounted for 1,07% charter capital of the company.
– Ms. ……………….. – owns ………… common shares accounted for 0.53% charter capital of the company.

Chairman of the meeting: Mr. …………………………
Secretary of the meeting: Ms. ……………………….
Absent: 0
Mr ………….. declares the number of shareholders representing 100% the total shares with voting rights, have eligible for organizing Meeting of Shareholders

III. Contents of the meeting
1. The establishment of a branch office in Hanoi
1.1. The name of branch.
The name of branch in Vietnamese: CHI NHANH CONG TY CO PHAN ……………. TAI HA NOI
The name of branch in language (if any):
Abbreviate (if any) :
1.2. Address of branch.
……………………………, Cau Giay District, Hanoi City
Tel: …………..

1.3. Line of business.

NumberSectorIndustry code
1Portal
Detail:  Services commerce electronic ( Decree No 52/2013/NĐ-CP)
6312
2Publishing Software
Detai: computer software production
5820
3Computer program
Detail: programming service
6210
4Consulting Managing computers and computer systems
Detail: Services related to the installation of computer hardware
6202
5 Advertisement
Detail: Advertising service
7310

1.4. The head of branch
Full name: ……………………                         Gender: Male
Date of birth: ………………      Ethnic: Kinh             Nationality: Vietnam
ID number: ………………
Dated: ……………………       Issued by: Provincial police ………………..
Permanent residence: ……………………………..
Current residence: ………………………………….

Voting:
Approval voting: 12 votes accounted for 100% total votes of shareholders attending the meeting.
Disapproval voting: 0
Another idea: 0

2. The decision is adopted
Decision on the establishment of the ……………… branch in Hanoi
The meeting ended at 11am, ………. 20…. The minutes was read for shareholders to hear and sign and it began to take effect from the date of signing.

Signature of the chairman and secretary (or signatures of all founders)

CHAIRMAN
_____________________________
Mr. ………………….
SECRETARY
__________________________
Ms. ……………………..

Xem thêm: Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông

Câu hỏi thường gặp

Nội dung của biên bản họp đại hội đồng cổ đông? Biên bản họp đại hội đồng cổ đông cần có những nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
c) Chương trình và nội dung cuộc họp;
d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;
đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
e) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
i) Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký.

Đại hội đồng cổ đông gồm những ai? Nhưng cổ đông góp vốn trong công ty cổ phần gọi là cổ đông. Cổ đông có quyền tham gia cuộc họp của công ty và quyết định trong cuộc họp đại hội cổ đông

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan