Thứ Bảy (15/06/2024)

Thông báo tổ chức thi tác phẩm nhiếp ảnh

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Trình tự, thủ tục, hồ sơ thông báo cuộc thi nhiếp ảnh như thế nào? Cách thức để tổ thức một cuộc thi nhiếp ảnh

Nhiếp ảnh là gì?

Theo giải thích từ ngữ tại nghị định 72/2016/NĐ-CP giải thích như sau:

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Hoạt động nhiếp ảnh bao gồm: Vận động sáng tác, tổ chức trại sáng tác, thi, liên hoan, triển lãm, mua, bán và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh.

4. Tác phẩm nhiếp ảnh là sản phẩm sáng tạo thể hiện hình ảnh thế giới khách quan trên vật liệu bắt sáng hoặc trên phương tiện mà hình ảnh được tạo ra, hay có thể được tạo ra bằng các phương pháp hóa học, điện tử hoặc phương pháp kỹ thuật khác. Tác phẩm nhiếp ảnh có chú thích ảnh hoặc có thể không có chú thích ảnh.

7. Thi tác phẩm nhiếp ảnh là hoạt động tuyển chọn và công bố tác phẩm nhiếp ảnh, có giải thưởng, bao gồm cả thi tác phẩm nhiếp ảnh trên mạng internet.

Tổ chức cuộc thi nhiếp ảnh

Tổ chức cuộc thi nhiếp ảnh như thế nào? Có phải xin giấy phép thi tác phẩm nhiếp ảnh hay không? Theo quy định tại nghị định 72/2016/NĐ-CP quy định về việc tổ chức cuộc thi nhiếp ảnh như sau:

Điều 9. Vận động sáng tác, trại sáng tác, thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam
1. Tổ chức, cá nhân tổ chức vận động sáng tác, trại sáng tác, thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 văn bản thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều này.
2. Văn bản thông báo nêu rõ thông tin của tổ chức, cá nhân tổ chức vận động sáng tác, trại sáng tác, thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh, tên gọi, chủ đề, nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức vận động sáng tác, trại sáng tác, thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh.
3. Thẩm quyền tiếp nhận văn bản thông báo
a) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận văn bản thông báo đối với vận động sáng tác, trại sáng tác, thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam do các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và tổ chức nước ngoài tổ chức;
b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp nhận văn bản thông báo đối với vận động sáng tác, trại sáng tác, thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam không thuộc quy định tại điểm a khoản này.
4. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo, nếu cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền không có văn bản trả lời, tổ chức, cá nhân gửi văn bản thông báo được triển khai thực hiện. Khi thấy có dấu hiệu vi phạm Điều 5 của Nghị định này thì cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có văn bản trả lời không đồng ý và nêu rõ lý do.
5. Trường hợp thay đổi nội dung ghi trong văn bản thông báo thì tổ chức, cá nhân tổ chức cuộc vận động sáng tác, trại sáng tác, thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam phải gửi văn bản thông báo lại.

Như vậy, để tổ chức cuộc thi nhiếp ảnh khách hàng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Thông báo tổ chức cuộc thi tác phẩm nhiếp ảnh gửi tới cơ quan chuyên môn (là bộ văn hoá hoặc sở văn hoá)
Bước 2: Trong 7 ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản nếu không có văn bản trả lời của cơ quan chuyên môn thì đơn vị tổ chức có thể thực hiện.

Nội dung thông báo tổ chức cuộc thi tác phẩm nhiếp ảnh: thông tin của tổ chức, cá nhân, tên gọi, chủ đề, nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức thi, tác phẩm nhiếp ảnh. Hiện tại, các văn bản hướng dẫn không có form mẫu. Do vậy, khách hàng có thể tham khảo form dưới đây


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………….., ngày…… tháng……. năm …….

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI
TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền thụ lý hồ sơ) ……………………….

1. Tên tổ chức đề nghị tổ chức thi tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam
Tên tổ chức :……………………………………………………………………………………..
– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………
– Điện thoại:………………………………………………………………………………………..

2. Nội dung đề nghị tổ chức thi tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam:
– Tên cuộc thi tác phẩm nhiếp ảnh:…………………………………………………………..
– Chủ đề :……………………………………………………………………………………………
– Nội dung :…………………………………………………………………………………………
– Đối tượng tham gia:……………………………………………………………………………
– Thời gian tổ chức: từ ngày…tháng….năm..….đến ngày…tháng….năm…..
– Địa điểm tổ chức:……………………………………………………………………………….

3. Cam kết:
–  Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị tổ chức thi tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam.

TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên có đóng dấu)

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan