Thứ Bảy (18/05/2024)

Thành lập chi nhánh tổ chức KHCN

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Thành lập chi nhánh cho tổ chức khoa học công nghệ như thế nào? Điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục thành lập chi nhánh tổ chức khoa học công nghệ

Chi nhánh của tổ chức KHCN là một trong các loại hình đơn vị phụ thuộc của tổ chức KHCN với mục đích hoạt động KHCN khác với địa chỉ trụ sở chính trên giấy đăng ký hoạt động KHCN

Điều kiện thành lập chi nhánh tổ chức KHCN trong nước

Theo quy định tại điều 20 nghị định 08/2014/NĐ-CP việc thành lập chi nhánh cần đáp ứng điều kiện sau:
– Lĩnh vực hoạt động của chi nhánh phải phù hợp với lĩnh vực hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.
– Việc thành lập chi nhánh được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.
– Chi nhánh phải có ít nhất 03 (ba) người có trình độ đại học trở lên, trong đó ít nhất 01 (một) người có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động. Người đứng đầu phải có trình độ đại học trở lên và làm việc chính thức tại văn phòng đại diện, chi nhánh.

Hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh tổ chức KHCN

1. Đơn đăng ký hoạt động (Mẫu 14 thông tư 03/2014/TT-BKHCN)
2. Quyết định thành lập chi nhánh;
3. Lý lịch của người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh;
4. Tài liệu chứng minh về nhân lực, trụ sở của văn phòng đại diện, chi nhánh;
5. Bản sao (có chứng thực hợp pháp) Giấy chứng nhận và Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ chủ quản.

Số lượng hồ sơ: 2 bộ

Cơ quan giải quyết: Sở KHCN nơi thành lập chi nhánh

Trình tự thành lập chi nhánh tổ chức KHCN

Bước 1: Gửi hồ sơ theo quy định tới Sở KHCN nơi thành lập chi nhánh. Trong vòng 15 ngày làm việc , kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh. Trường hợp không đồng ý, phải trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.
Bước 2: Sau khi thành lập chi nhánh thực hiện
– Gửi bản sao giấy phép chi nhánh cho cơ quan cấp đăng ký hoạt động KHCN (15 ngày làm việc)
– Đăng ký mã số thuế cho chi nhánh tổ chức KHCN (10 ngày làm việc)
– Đăng ký mẫu dấu cho chi nhánh tổ chức KHCN

Mẫu 14

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)
TÊN TỔ CHỨC KH&CN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
 ……….., ngày    tháng    năm

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh/tp …

1. Tên tổ chức khoa học và công nghệ:

2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ:

Số:                                           do:                               cấp ngày:

3. Trụ sở chính:

Địa chỉ: (ghi theo thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ)

Điện thoại:                                                        Email:

4. Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ:

5. Người đứng đầu tổ chức:

Họ và tên:

Chức vụ:

6. Tóm tắt quá trình thành lập và hoạt động của tổ chức:

Sơ lược về lịch sử phát triển, chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

Đề nghị được cấp Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện/chi nhánh tại tỉnh/thành phố…………. với nội dung cụ thể như sau:

Tên văn phòng đại diện/chi nhánh:

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:

Tên viết tắt (nếu có):

Tên đầy đủ bằng tiếng nước ngoài (nếu có):

Trụ sở văn phòng đại diện/chi nhánh:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                        Email:

Quyết định thành lập văn phòng đại diện/chi nhánh:

Tên cơ quan/tổ chức:

Quyết định thành lập số:                       ngày:

Người đứng đầu văn phòng đại diện/chi nhánh:

Họ và tên:

Ngày sinh:                                                        Giới tính:

Điện thoại:                                                        Email:

Trình độ đào tạo:                                               Chức danh khoa học (nếu có):

CMND: số:                         nơi cấp:                    ngày cấp:

(Hộ chiếu: số:                    nơi cấp:                    ngày cấp:            , đối với người nước ngoài).

Chức danh:

Lĩnh vực hoạt động: ghi tóm tắt (căn cứ quyết định thành lập văn phòng đại diện/chi nhánh).

Cam kết

– Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký hoạt động.

– Hoạt động theo đúng nội dung Giấy chứng nhận hoạt động được cấp, đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của văn phòng đại diện/chi nhánh.

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan