Thứ Bảy (18/05/2024)

Mẫu đề nghị xác nhận doanh nghiệp sản xuất phần mềm

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Xác nhận doanh nghiệp sản xuất phần mềm như thế nào? Làm sao để xác nhận doanh nghiệp sản xuất phần mềm để hưởng ưu đã thuế

TÊN DOANH NGHIỆP
——
… Số:  … / V/v
xác nhận là doanh nghiệp có hoạt động sản xuất sản phẩm phẩn mềm
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–
Đà Nẵng, ngày      tháng      năm 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Công ty TNHH ABC được thành lập vào ngày … theo Giấy chứng nhận đầu tư số …. do UBND thành phố Đà Nẵng cấp. Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư được đính kèm tại phụ lục.

Hiện nay, Công ty chúng tôi đang thực hiện các dự án: thiết kế web, kiểm tra chương trình phần mềm,…

1. Căn cứ Thông tư số 20/2021/TT-BTTTT ngày 03/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử, sản phẩm của Công ty chúng tôi đã và đang sản xuất sản phẩm phần mềm thuộc các hạng mục 1.2.2.04 (phần mềm quản trị dự án) và 1.2.3.02 (phần mềm chuyên ngành giáo dục đào tạo).

2. Quy trình hoạt động sản xuất, kinh doanh mà Công ty đang thực hiện có các công đoạn thuộc quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm được quy định tại Khoản 1, Điều 4, Thông tư 13/2020/TT-BTTTT của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông ngày 03/07/2020 về Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình, bao gồm công đoạn: Xác định yêu cầu / Phân tích thiết kế và được thể hiện bằng các tài liệu sau:

a) Tài liệu chứng minh từng tác nghiệp của công đoạn Xác định yêu cầu

b) Tài liệu chứng minh từng tác nghiệp của công đoạn Phân tích và thiết kế.

Công ty TNHH ABC cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp.

Nay Công ty TNHH ABC kính đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông xác nhận Công ty chúng tôi là doanh nghiệp có hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm để được thụ hưởng các chính sách ưu đãi cùa nhà nước.

Công ty TNHH ABC cử đại diện liên hệ, làm việc là Ông/Bà … (Chức vụ: …; email: …; số điện thoại: ….)./.

     GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan